Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2013, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawda a kwestie egzystencji: człowieczy podmiot a edukacja jako „kulturowa” inicjacja, społeczeństwo a historia jako „wgląd” w swą cywilizacyjną tożsamość Dominik Kubicki s. 15-36
Kontrowersje wokół podmiotowości uczniów : próba analizy Grażyna Miłkowska s. 37-46
Zdążanie do mądrego życia : spotkania dialogowe a bycie w pełni człowiekiem Stanisław Czesław Michałowski s. 47-76
Методологічні засади дослідження культурної парадигми освіти у контексти викликив процесив глобализации Лариса Ковальчук s. 77-86
Wzorce starochińskiego humanizmu w edukacji Paweł Zieliński s. 87-96
Філософські засади академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США Ореста Клонцак s. 97-104
Radość w procesie wychowania Edyta Skoczylas-Krotla s. 105-110
Wymiar przerw międzylekcyjnych w szkołach podstawowych Maria Janukowicz s. 111-118
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli Agata Woźniak-Krakowian s. 119-131
Co stresuje mężczyzn w pełnieniu roli nauczyciela? Stanisław Korczyński s. 133-145
Skłonność do podejmowania ryzyka jako cecha wspierająca rozwój kompetencji kluczowych Monika Stawiarska-Lietzau s. 147-156
Pedagogika pracy w konstelacji krajowych ram kwalifikacji Daniel Kukla s. 157-163
Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego do udzielania pomocy rodzinie w sytuacji emigracji Elżbieta Kornacka-Skwara s. 165-175
Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka Ilona Copik s. 179-189
Wyzwania dla edukacji europejskiej Małgorzata Piasecka s. 191-205
Człowiek w przestrzeni „pomiędzy” : rozważania o spotkaniu z Innym jako edukacyjnej sytuacji Monika Adamska-Staroń s. 207-215
Kształcenie osób z niepełnosprawnością w świetle zasady równego traktowania a przestrzeń Internetu Edyta Widawska s. 217-229
Etnopedagogika a výchova k iným kultúram v Slovenskej Republike Vlasta Cabanová s. 231-241
Teoretyczno-praktyczne implikacje nowej analizy instytucjonalnej i jej przydatność w ocenie skutków transformacji Iwona Wagner s. 243-251
Edukacja akademicka przestrzenią wdrażania studenta do poznawczej i egzystencjalnej autonomii Beata Łukasik s. 253-258
Komparácia vývinu vysokého školstva na Slovensku v XX. a v XXI. storočí Jarmila Zacharová s. 259-277
Особливості підготовки магістрів філології в університетах України, Польщі та Росії Галина П'Ятакова s. 279-290
Освітній простір і навчальне середовище в контексті міжкультурної комунікації в музеї Олексій Караманов s. 291-300
Концепція „storytelling” у контексті співпраці школи і музею Марія Василишин s. 301-312
„Moja szkoła nie stanie się przeszkodą w mojej edukacji” – obraz szkoły w motcie ucznia w odniesieniu do teorii skryptu Adrianna Sarnat-Ciastko s. 313-325
Tatry v slovenskej a poľskej literatúre vyjadrujúce vzájomnú súvislosť poľského a slovenského národa Jana Dzuriaková s. 327-335
Przemiany kulturowe we Francji okresu Oświecenia Andrzej Skwara s. 339-347
Родина в польському мистецтві : історико-культурний і мистецький аспекти Світлана Лупий s. 349-369
Діяльність Михайла Галущинського (1878–1931) у справі розвитку українського шкільництва Андрій Прокип s. 371-382
Rozwój żydowskiego szkolnictwa świeckiego we Lwowie w latach 1772–1879 Mirosław Łapot s. 383-398
Idea i organizacja galicyjskiej akcji „Dzieci na wieś” Jadwiga Suchmiel s. 399-408
Miejska Szkoła Męska w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1880–1914 Kazimierz Rędziński s. 409-441
Nauczyciele Rosjanie w szkołach średnich Królestwa Polskiego w okresie przejściowym (1864–1873) Ewa Kula s. 443-455
Szkolnictwo w Jaworznie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Ewa Szczudło s. 457-465
Kultura fizyczna i turystyka w szkołach rolniczych oraz w działalności Wiejskich Uniwersytetów Ludowych w II Rzeczypospolitej Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 467-478
Problematyka wychowania fizycznego i sportu dziewcząt i młodzieży żeńskiej szkolnej w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927–1936) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 479-489
Efektywność nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie w latach 1948–1961 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 491-517
Żeńska Szkoła Przemysłowo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie w latach 1918–1928 Izabela Wrona-Meryk s. 519-529
Działalność Opieki Szkolnej przy Publicznej Szkole Powszechnej nr 22 w Częstochowie w latach 1934–1939 Katarzyna Zalas s. 531-543
Żydowskie stowarzyszenia studenckie we Lwowie (1890–1918) Kazimierz Rędziński Izabela Wrona-Meryk s. 545-560
"Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Bogusław Śliwerski, Kraków 2012 : [recenzja] Maria Janukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 563-566
"Kształcenie człowieka", Arthur Brühlmeier, Kraków 2011 : [recenzja] Paweł Zieliński Arthur Brühlmeier (aut. dzieła rec.) s. 567-571
"Terapia narracyjna. Wprowadzenie", Alice Morgan, Warszawa 2011 : [recenzja] Jarosław Jagieła Alice Morgan (aut. dzieła rec.) s. 573-577
O rozwoju nauk pedagogicznych w uniwersytecie klasycznym w murach Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie Mirosław Łapot s. 581-583
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia. Społeczeństwo. Edukacja” 28–29 września 2013 r. Paweł Zieliński s. 585-592
Nota o Autorach s. 593-594
Informacje dla Autorów s. 595