Znaleziono 73 artykuły

Albin Koprukowniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo i oświata polonijna w badaniach naukowych Profesora Tadeusza Radzika Albin Koprukowniak s. 9-20
Feliksa Dzierżyńskiego związki z Lubelszczyzną Albin Koprukowniak s. 45-58
Niepodległość Polski na łamach "Nowej Jutrzenki" Albin Koprukowniak s. 55-70
Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu Albin Koprukowniak s. 75-85
Z zagadnień organizacyjnego rozwoju PPR w woj. lubelskim (styczeń 1947 - grudzień 1948 r.) Albin Koprukowniak s. 93-116
    Zacytuj
  • Udostępnij
Walka o polską szkołę ludową w guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku Albin Koprukowniak s. 95-110
Z doświadczeń współpracy UMCS z nauką radziecką Albin Koprukowniak s. 107-116
Udział wsi powiatu puławskiego w rewolucji 1905-1907 roku Albin Koprukowniak s. 121-142
"Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803 -1832", t.1 "Uniwersytet Wileński", t. 2 "Szkoły podstawowe i średnie", Daniel Beauvois, tł. Ireneusz Kania, Lublin 1991 : [recenzja] Albin Koprukowniak Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (tłum.) s. 126-129
"Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku", Marcin Król, Warszawa 1985 : [recenzja] Albin Koprukowniak Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Polonia w Republice Federalnej Niemiec", Grzegorz Janusz, Lublin 1990 : [receznja] Albin Koprukowniak Grzegorz Janusz (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Nad kartami tajnej oświaty na Lubelszczyźnie w latach okupacji hitlerwoskiej", "Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie", [b.r.], 4 i 5 Albin Koprukowniak s. 156-160
"Między Wisłą a Bugiem 1939 - 1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa", Zygmunt Mańkowski, Lublin 1978 : [recenzja] Albin Koprukowniak Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Zapis trzech dziesięcioleci. PZPR w województwach bialsko-podlaskim, chełmskim, lubelskim i zamojskim w latach 1948 - 1978", Ireneusz Caban, Lublin 1978 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ireneusz Caban (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Stanisław Krzykała (28 VIII 1909 - 14 V 1976) Albin Koprukowniak s. 165-169
"Tomasz Potocki (1809-1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego", J. Kita, Łódź 2007 : [recenzja] Albin Koprukowniak Jarosław Kita (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Zakłady kształcenia nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno-socjologiczne", red. Stanisław Kosński, Lublin 1975 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królewstwie Polskim 1864 - 1904", Helena Brodowska, Warszawa 1967 : [receznja] Albin Koprukowniak Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 180-184
Z zagadnień kształtowania się ruchu oświatowego i społeczno-gospodarczego na Lubelszczyźnie na początku reakcji stołypinowskiej Albin Koprukowniak s. 181-201
"Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom - praca - aktywność społeczna", R. Renz, Kielce 2008 : [recenzja] Albin Koprukowniak Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Zatrudnienie obcych poddanych przed pierwszą wojną światową w guberni lubelskiej Albin Koprukowniak s. 183-204
„Bilszowyky Ukrajiny w boroćby za selanstwo (1905 – lutyj 1917)”, O. H. Mychajluk, Lwiw 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak O. H. Mychajluk (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Pamiętniki", Henryk Wiercieński, przedmowa i opracowanie Andrzej Zajączkowski, Lublin 1973 : [recenzja} Albin Koprukowniak Henryk Wiercieński (aut. dzieła rec.) Andrzej Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Ruch ludowy na Zamojszczyźnie", Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) Józef Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej >Samopomoc< (1928 - 1931)", Henryk Cimek, Lublin 1973 : [recenzja] Albin Koprukowniak Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918 : studium z działalności w latach niewoli narodowej", Urszula Oettingen, Kielce 2010 : [recenzja] Albin Koprukowniak Urszula Oettingen (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku", red. I. Paczyńska, A. Pilch, Warszawa - Kraków 1979 : [recenzja] Albin Koprukowniak A. Pilch I. Paczyńska (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej w latach 1905 - 1907", Albin Koprukowniak, Lublin 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Inteligencja zawodowa Warszawy 1905 - 1907", Halina Kiepurska, Warszawa 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak Halina Kiepurska (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Pierwsze zjazdy ziemian w guberni lubelskiej po powstaniu styczniowym Albin Koprukowniak s. 209-223
Pomoc bezrobotnym w Lublinie (lata 1929 - 1933) Albin Koprukowniak s. 215-246
"Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich", Józef Buszko, Kraków 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 215-216
Pięćdziesięciolecie Rewolucji Październikowej na Lubelszczyźnie Albin Koprukowniak s. 216-218
"Na wspólnej drodze. Materiały z konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w Lublinie w dniach 2 - 3 X 1967 r. z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej", red. I. Caban, Lublin 1968 : [recenzja] Albin Koprukowniak I. Caban (aut. dzieła rec.) s. 216
Seminarium naukowe UMCS w pięćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej Albin Koprukowniak s. 218
"Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa", red. Wiesław Caban, Stanisław Wiech, Kielce 201 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Rewolucja 1905 - 1907 na Mazowszu i Podlasiu", Praca zbiorowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Albin Koprukowniak s. 224-228
Likwidacja serwitutów w Ordynacji Zamojskiej Albin Koprukowniak s. 225-240
"Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych", pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 1994 : [recenzja] Jacek Knopek Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Katedra historii południowych i zachodnich Słowian Uniwersytetu Moskiewskiego Albin Koprukowniak s. 238-240
"Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej", red. Kazimierz Myśliński, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1963 : [recenzja] Albin Koprukowniak Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 242-244
Obszarnicy lubelscy a ruch rewolucyjny na wsi w latach 1905-1907 Albin Koprukowniak s. 243-274
"Ruch ludowy na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Lublinie", red. Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Ryszard Szaflik s. 244-250
"Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864 - 1914", Andrzej Przegaliński, Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Andrzej Przegaliński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905 - 1907 na ziemiach polskich", Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Warszawa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Ruch organizacyjny w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy", Ewelina Kostrzewska, Łódź 2007 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewelina Kostrzewska (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Idee Lenina - źródło przyjaźni narodów", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1970 : [recenzja] Albin Koprukowniak Bogusław Pawłowski s. 253-256
W 25 rocznicę Powiatowej Rady Narodowej w Puławach Albin Koprukowniak s. 253
"50 lat Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Materiały z sesji popularnonaukowej", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1973 : [recenzja] Ludwik Zabielski Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 254-257
25 lat rozwoju państwowych wyższych uczelni w Lublinie Albin Koprukowniak s. 256-259
"Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku", Ewa Maj, Włodzimierz Mich (red.), Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewa Maj (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 256-261
Nauczyciele Lubelszczyzny Albin Koprukowniak s. 258
"Powiat radzyński (1861 - 1914)", Stanisław Jarmuł, Lublin 1961 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Jarmuł (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Jubileusz 25-lecia UMCS na Uniwersytecie Lwowskim Albin Koprukowniak s. 259
Sokołowskie świątki Albin Koprukowniak s. 259-262
Trzeci Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Historyków w Chełmie Lubelskim Albin Koprukowniak s. 262-265
Społeczeństwo Lubelszczyzny wobec wyborów do drugiej Dumy Państwowej Albin Koprukowniak s. 263-289
„Istorija jużnych i zapadnych Sławian”, red. I. M. Bielawskaja, I. A. Woronkow, W. G. Karasiow, I. W. Sozin, Moskwa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak I. W. Sozin I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) W. G. Karasiow (aut. dzieła rec.) I. A. Woronkow (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Ogólnopolska sesja leninowska UMCS w Lublinie (24 - 25 IV 1970) Albin Koprukowniak s. 266-268
"Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polski w polowie XIX wieku", Tadeusz Mencel, Lublin 1998 : [recenzja Albin Koprukowniak Tadeusz Mencel s. 269-272
Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864 - 1914", Bronisław Mikulec, Lublin 1989 : [recenzja] Albin Koprukowniak Bronisław Mikulec (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Inteligencija w Rossi wo wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera R. Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiera R. Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Przez zieloną granicę. Na polskich szlakach leninowskiej bibuły", Walentyna Najdus, Warszawa 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 276-278
Walka polityczna w czasie wyborów do pierwszej Dumy Państwowej Albin Koprukowniak s. 277-318
"Rodzina wiejska na Podlasiu 1864 - 1964", Danuta Markowska, Wrocława 1970 : [recenzja] Albin Koprukowniak Danuta Markowska (aut. dzieła rec.) s. 280-285
Spotkanie z historykiem armeńskim Albin Koprukowniak s. 282
"Lubelskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej", red. Aleksander Kierek, Warszawa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Strzały o świcie", Warszawa 1962 : [recenzja] Albin Koprukowniak s. 311-313
"Biblioteka Społeczno-Polityczna", 1959, 1-2, 1960, 1-3, 1961, 1-3, 1962, 1-3 Albin Koprukowniak s. 313-318
Konferencja naukowa PPR w Lublinie Albin Koprukowniak s. 342-345
Wystawa "Siedem wieków rozwoju przestrzennego Lublina" Albin Koprukowniak s. 347-349
Tadeusz Mencel (6 VIII 1912 - 10 VIII 1987) Albin Koprukowniak s. 347-351
Wystawa "Lubelszczyzna w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie w XVI i XX wieku" Albin Koprukowniak s. 419-423