Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Iuridica Lublinensia
2003, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwania płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w dziedzinie prawa sądowego cywilnego Mieczysław Sawczuk s. 9-18
Koncepcja i funkcja prawa w przekazie Zarathustry Barbara Koehler s. 19-27
Sądowa kontrola czynności operacyjno-rozpoznawczych Adam Taracha s. 29-42
Powstanie i rozwój Sądu Związkowego Konfederacji Szwajcarskiej (1848-1893) Tadeusz Branecki s. 43-52
Kasy chorych w systemie ubezpieczenia zdrowotnego Republiki Federalnej Niemiec Grzegorz Chałupczak s. 53-69
O stanie prac nad reformą prawa sądowego cywilnego w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw Tomasz Demendecki s. 71-79
Spór o wyspy Diaoyu Michał Łuszczuk s. 81-94
Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej Piotr Makarzec s. 95-110
Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną Radosław Pastuszko s. 111-120
Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości po Traktacie Nicejskim Piotr Pęcak s. 121-131
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów Eliza Prokop s. 133-149
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jako organ administracji publicznej - cechy wyróżniające Mirosław Surma s. 151-164
Z problematyki umów aleatoryjnych w prawie rzymskim : emptio rei speratae i emptio spei Beata Szarecka s. 165-174