Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Iuridica Lublinensia
2010, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich Zbigniew R. Kmiecik s. 9-22
Ewolucja opodatkowania obrotu niezawodowego w Polsce w latach 1918–1947 Monika Kępa s. 23-41
Wolność zgromadzeń a swoboda przepływu towarów w Europie : kilka uwag teoretycznoprawnych w przedmiocie kolizji aksjologicznej Bartosz Liżewski s. 43-59
Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym Aneta Michalska-Warias Katarzyna Nazar-Gutowska s. 61-76
Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze Adrian Niewęgłowski s. 77-92
Wybrane zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego Katarzyna Płonka-Bielenin s. 93-110
Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym o charakterze personalnym Kamil Sikora s. 111-124
Karol Fourier i jego wizja organizacji społecznej Marta Sobieszewska s. 125-133
Kategoria spadkobierców koniecznych (heredes necessarii) jako przykład zapewnienia ciągłości w rodzinie rzymskiej w okresie prawa klasycznego Renata Świrgoń-Skok s. 135-146
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie (kwestie wybrane) Marcin Cioczek s. 147-160
Wznowienie postępowania karnego na podstawie art. 540 a pkt 1 k.p.k. – zagadnienia wybrane Agnieszka Kołodziejczyk s. 161-176
Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym – obecnie i "de lege ferenda" Dorota Orkiszewska s. 177-188
Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki w świetle kazusu O. Al-Bashira, A. Haruna i A. Kushayba Anna Słowik s. 189-215
Ochrona mniejszości narodowych w świetle dwustronnych traktatów zawartych przez Polskę Katarzyna Wójcik s. 217-235
Konstytucyjne gwarancje niezależności Narodowego Banku Polskiego Paulina Wróbel s. 237-254
"Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej", Zbigniew, Rau, MAciej Chmieliński (red.), Warszawa, 2010 : [recenzja] Agata Grudzińska Maciej Chmieliński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Rau (aut. dzieła rec.) s. 257-262
"Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej", Karolina Stopka, Warszawa, 2009 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Karolina Stopka (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Nad Tatrami błyska się...: słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004)", Radosław Zenderowski, Warszawa, 2007 : [recenzja] Artur Łuszczyński Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych" : XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Jastrzębia Góra, 19–22 września 2010 r. Anna Kalisz Małgorzata Stefaniuk s. 273-277
"Problemy polskiego prawa i administracji publicznej w piątym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Mirosław Karpiuk s. 277-281
"Socjologia administracji "in statu nascendii” : Konferencja Naukowa, Chlewiska, 26 października 2010 r. Sławomir Pilipiec s. 282-285
"XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Radom, 8 marca 2010 r. Kamil Sikora s. 286-287
"Second Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Budapeszt, 21–22 maja 2010 r. Adam Szot s. 288-291