Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Iuridica Lublinensia
2003, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Leszek Leszczyński s. 7-8
Odpowiedzialność karna za niektóre formy przestępczości zorganizowanej Tadeusz Bojarski s. 11-24
Problemy kurateli sądowej dla dorosłych Jerzy Szumski s. 25-43
Konstytucyjna regulacja ustroju finansów publicznych a pozycja ustrojowa parlamentu i rządu w zakresie gospodarki finansowej państwa Ryszard Mojak s. 45-59
Zasada wolności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce Leszek Bielecki s. 61-75
O tworzeniu jednolitego prawa sądowego cywilnego w państwach Europy Wschodniej w świetle teorii o stosunku prawnym cywilnoprocesowym Grzegorz Borkowski Tomasz Demendecki s. 77-83
Praktyka mediacji w polskim porządku prawnym : (na tle rozwiązań amerykańskich) Anna Kalisz s. 85-95
W kręgu problematyki prawnej legitymizacji władzy Jarosław Kostrubiec s. 97-110
Europejska Konwencja Praw Człowieka w decyzjach Sądu Najwyższego : (ujęcie teoretycznoprawne) Kinga Machowicz s. 111-127
Pojęcie przestępczości zorganizowanej - aspekty kryminologiczne Aneta Michalska-Warias s. 129-143
Prawne i społeczne uzasadnienie karalności fałszu dokumentu Joanna Piórkowska-Flieger s. 145-156
Administracyjnoprawne aspekty ochrony wód śródlądowych : zagadnienia podstawowe Marcin Roliński s. 157-165
Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa Maciej Szwarczyk s. 167-175
Glosa do wyroku Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z dnia 27 czerwca 2001 roku, sygnatura Pl. ÚS 16/99, opublikowanego pod nr 276 Janusz Polanowski s. 179-194
"Finansowanie partii politycznych", Artur Ławniczak, Warszawa 2001 : [recenzja] Mariusz Paździor Artur Ławniczak (aut. dzieła rec.) s. 197-201