Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Iuridica Lublinensia
2012, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja monarchy w Księstwie Warszawskim Arkadiusz Bereza s. 9-21
Kodeks prawa sądowego cywilnego państw członkowskich Unii Europejskiej – współczesna utopia? Tomasz Demendecki s. 23-42
Dwa modele wykładni prounijnej Maciej Koszowski s. 43-58
Drogowe systemy komunikacyjne miast – podstawy prawne Piotr Kwaśniak s. 59-72
Problemy zabójstwa eutanatycznego w świetle prawa karnego Ukrainy oraz innych krajów postradzieckich Kateryna Markova s. 73-82
Elementy prawa wodnego w rozwoju historycznym ze szczególnym uwzględnieniem polskich ustaw wodnych (część I) Marcin Roliński s. 83-91
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w świetle obowiązujących regulacji prawnych Wojciech Ł. Gunia s. 93-115
Prawne formy działania Inspekcji Weterynaryjnej : zarys problematyki Małgorzata Lisiowska s. 117-132
Zakład publiczny a przedsiębiorstwo państwowe : kryteria rozróżnienia w poglądach doktryny prawa administracyjnego Hanna Spasowska-Czarny s. 133-140
Właściwa chwila (pora) dokonania doręczenia pisma procesowego w postępowaniu cywilnym na podstawie art. 134 § 1 k.p.c. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r. (I CZ 163 Tomasz Demendecki s. 143-153
"Nadzór nad procesem budowlanym", Dominik Sypniewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Karol Dąbrowski Dominik Sypniewski (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka?", Wiesław Wacławczyk (red.), Warszawa 2010 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Wiesław Wacławczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Prawo urzędnicze", Krzysztof Chochowski (red.), Radom 2012 : [recenzja] Grzegorz Lubeńczuk Krzysztof Chochowski (aut. dzieła rec.) s. 165-169
"Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej", Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, Łódź, 8 października 2012 Sławomir Pilipiec s. 173-175
"Administracja publiczna a ochrona przyrody – zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne", Konferencja Naukowa, Lublin, 25–27 października 2012 Marcin Roliński s. 175-176