Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Studia Iuridica Lublinensia
2010, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Henryk Groszyk (1926–2009) Wojciech Dziedziak Mateusz Grochowski s. 11-20
Ewolucja metodologii nauk prawnych w ujęciach Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Lech Dubiel Jarosław Kostrubiec s. 21-34
Znaczenie i funkcje zasady "cross-compliance" w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich Beata Jeżyńska s. 35-50
Układ administracyjny w nauce administracji Janusz Niczyporuk s. 51-57
Pozycja ustrojowa centralnego organu administracji rządowej w Polsce (na przykładzie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Marek Stefaniuk s. 59-72
Instytucja asesora sądowego Joanna Bodio s. 73-89
Prawo a moralność : dylematy moralne sfery zawodowej w ocenie adeptów zawodów prawniczych Monika Parchomiuk s. 91-109
Katedra Prawa Rzymskiego UMCS (1951–2009) Iwona Szpringer Elżbieta Żak s. 111-121
Studia profesora Adama Wilińskiego nad rzymskim prawem karnym Andrzej Chmiel s. 123-132
Z dziejów porwań, uprowadzeń oraz brania i przetrzymywania zakładników Katarzyna Czeszejko-Sochacka s. 133-148
Gwarancje rzetelnego procesu a postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane) Jarosław Franczak s. 149-159
Przestępstwo znęcania się w praktyce wymiaru sprawiedliwości – wybrane zagadnienia (na podstawie wyników badań własnych i statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości) Arkadiusz Grządkowski s. 161-191
Zmiana charakteru prawnego skargi kasacyjnej a postępowanie apelacyjne Krzysztof Kożuch s. 193-200
Ustalanie kwoty wolnej od opodatkowania dla osób pracujących za granicą Witold Mrozek s. 201-215
Składy sądu w postępowaniu w przedmiocie umorzenia postępowania i zastosowania środków zabezpieczających Piotr Opala s. 217-235
Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn Dominik Rynkiewicz s. 237-246
Zalesianie gruntów jako element wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Małgorzata Szymańska s. 247-259
Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego Małgorzata Śliwka s. 261-272
Istota uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska s. 273-281
Prawo oskarżonego do wyłączenia indywidualnie wskazanych przysięgłych (challenge to the polls, in capita) w angielskim procesie karnym (od XIII do I poł. XVI w.) Paweł Złamańczuk s. 283-300
"Granice swobody obywatela do zmiany imienia" : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 marca 2007 r., II OSK 452 Wojciech Mateusz Hrynicki s. 303-311
"Konserwatyzm bez Boga. Davida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa", Tomasz Tulejski, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Dubel Tomasz Tulejski (aut. dzieła rec.) s. 315-325
"Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami", Marta Soniewicka, Warszawa, 2010 : [recenzja] Lesław Grzonka Marta Soniewicka (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"ABC służby cywilnej", Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz, Warszawa, 2010 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Wojciech Drobny (aut. dzieła rec.) Marcin Mazuryk (aut. dzieła rec.) Piotr Zuzankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 328-332
"Odpowiedzialność karna osób prawnych (Trestni odpovědnost právnických osob)", Jiří Jelinek, Praga 2007 : [recenzja] Katarzyna Nazar-Gutowska Jiří Jelinek (aut. dzieła rec.) s. 332-338
"Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych", Jelena Kondratiewa-Bryzik, Warszawa, 2009 : [recenzja] Iwona Anna Wieleba Jelena Kondratiewa-Bryzik (aut. dzieła rec.) s. 338-340
"Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej", Anna Młynarska-Sobaczewska, Toruń, 2010 : [recenzja] Sławomir Pilipiec Anna Młynarska-Sobaczewska (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Konflikt interesów w administracji publicznej", Patrycja Joanna Suwaj, Warszawa, 2009 : [recenzja] Piotr Szreniawski Patrycja Joanna Suwaj (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wydziału Prawa i Administracji UMCS: : Konferencja oraz Jubileusz profesora Marka Kuryłowicza, Lublin, 7 października 2009 Andrzej Chmiel s. 349-351
"Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego: : XVII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków, 7–9 maja 2009 Anna Daniluk Iwona Anna Wieleba s. 351-353
"Prof. G. L. Seidler – życie i dzieło" : Konferencja Naukowa upamiętniająca piątą rocznicę śmierci prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów, 25 listopada 2009 Agata Grudzińska s. 353-355
"Unia Europejska – dzień dzisiejszy a perspektywy otwarcia na Wschód" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Prawo, Gospodarka, Społeczeństwo", Warszawa, 3 czerwca 2009 Mirosław Karpiuk s. 356-362
"Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej" : Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Toruń, 20–23 września 2009 Eliza Kozieradzka Agnieszka Wołoszyn s. 363-369
"Zjazd Katedr Postępowania Karnego", Kraków, 25–28 września 2008 Jakub Kosecki s. 369-372
"Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej" : VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych, Toruń, 24–26 września 2009 Jarosław Kostrubiec s. 372-376
"Edukacja etyczna prawników – cele i metody" : Konferencja Naukowa, Warszawa, 8 czerwca 2009 Jarosław Kostrubiec Sławomir Pilipiec Grzegorz Ławnikowicz s. 377-380
XII Kolokwium romanistów z państw centralnej i wschodniej Europy oraz Azji, Irkuck, 12–16 października 2009 Marek Kuryłowicz s. 380-385
"Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska" : X Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka, Duszniki Zdrój, 16–19 września 2009 Dorota Lebowa MArcin Roliński s. 386-387
"Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne" : Konferencja Naukowa Iwonicz, 8–10 października 2009 Dorota Lebowa Marcin Roliński s. 387-390
"Czesław Martyniak – życie i dzieło" : Konferencja Naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 Małgorzata Łuszczyńska s. 390-391
"Prawo i ład społeczny" : III Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa Rzeszów, 28 listopada 2009 Sławomir Pilipiec s. 391-394
"Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Radom, 10–11 maja 2009 Kamil Sikora s. 394-396
Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS za rok akademicki 2008 MAteusz Grochowski s. 396-401