Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Studia Iuridica Lublinensia
2014, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Ewa Gdulewicz : życiorys i twórczość naukowa Jubilatki Wiesław Skrzydło s. 11-16
Bibliografia prac Profesor Ewy Gdulewicz Wiesław Skrzydło s. 17-26
Model ustrojowy V Republiki Francuskiej a system rządów w Federacji Rosyjskiej Stanisław Bożyk s. 31-47
Stany nadzwyczajne à la française oraz à la polonaise Krystian Complak s. 49-62
Semiprezydencjalizm złagodzony: pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej Marian Grzybowski s. 63-78
Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia politycznego w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jerzy Jaskiernia s. 79-92
Kilka wizji Europy : szkic na marginesie aktualnych lektur Maria Kruk s. 93-108
Na przełomie epok : początki „nowoczesnego państwa” w Portugalii Anna Łabno s. 109-120
Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich Stanisław Sagan Viktoriya Serzhanova Dominika Wapińska s. 121-133
Reprezentacja polityczna w ujęciu doktryny francuskiej Jarosław Szymanek s. 135-148
O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej Jan Wawrzyniak s. 149-161
Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia Bogusław Banaszak Krzysztof Wygoda s. 165-178
Terenowa administracja rządowa oraz samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu : aspekt konstytucyjny Andrzej Bisztyga s. 179-198
Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu : uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów Jerzy Ciapała s. 199-218
Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła Dariusz Dudek s. 219-251
Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Liszcz s. 253-278
Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP Ryszard Piotrowski s. 279-295
Głowa państwa w obu polskich konstytucjach kwietniowych Paweł Sarnecki s. 297-308
Stałe zamieszkanie w gminie jako podstawa wpisu do rejestru wyborców i udziału w wyborach organów gminy oraz referendum gminnym Krzysztof Skotnicki s. 309-316
Konstytucjonalizacja dialogu społecznego Stanisław Leszek Stadniczeńko s. 317-332
Rola opinii publicznej w wystąpieniach posłów VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Stefaniuk s. 333-360
Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP Mariusz Śladkowski s. 361-369
Naród jako pojęcie konstytucyjne Waldemar J. Wołpiuk s. 371-392
Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 r. Marek Woźnicki s. 393-409
Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa Halina Zięba-Załucka s. 411-428
Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP Ryszard Chruściak s. 431-446
Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym Zbigniew R. Kmiecik s. 447-469
Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa Grzegorz Koksanowicz s. 471-478
O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce Wojciech Orłowski s. 479-495
Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu Sławomir Patyra s. 497-510
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1 Andrzej Bałaban s. 513-522
Uwagi o pojmowaniu art. 90 Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny Mirosław Granat s. 523-531
Zasada podziału władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA Iwona Małajny Ryszard M. Małajny s. 533-550
Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Aleksander Oleszko s. 551-561
Pov’con przed Trybunałem w Strasburgu Leszek Garlicki s. 565-572
Sytuacja mniejszości litewskiej w Polsce : stan prawny i jego realizacja Dariusz Górecki s. 573-587
Ochrona wolności wypowiedzi w świetle Uwag Ogólnych nr 34 Komitetu Praw Człowieka ONZ Wojciech Mojski s. 589-602
Geneza Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Paweł Sadowski s. 603-629
O ingerencji prawodawczej w wolność słowa w okresie PRL Wojciech Zakrzewski s. 631-655
Rozwój strefowych i ponadstrefowych organów niemieckich w zachodnich strefach okupacyjnych Michał Domagała s. 659-682
Gender mainstreaming w ustawodawstwie francuskim : podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady Ewa Popławska s. 683-694
Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 Andrzej Wrzyszcz s. 695-708
Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Jacek Sobczak s. 709-717
Z problematyki prac komisyjnych Sejmu Andrzej Szmyt s. 719-730
Informacja o autorach artykułów naukowych s. 731-734