Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2011, Tom 3 (7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 9-14
Śląskie elity wobec zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych w XIII wieku Krzysztof Nowak s. 15-24
Między dwoma organizmami państwowymi - biskup kamieński Herman von Gleichen i jego stosunki z książętami Pomorza Zachodniego oraz margrabiami brandenburskimi Marek Smoliński s. 25-44
Na pograniczu domu ojca, narzeczonego i męża. O problemie opuszczenia Wielkopolski przez Ryksę, córkę króla Przemysła II Błażej Śliwiński s. 45-53
Володислав Опольський в оцінці М. Грушевського Marta Żuk s. 54-65
Śląskie baktriany. Próba interpretacji symboliki wielbłąda w heraldyce rycerstwa śląskiego na przykładzie czternastowiecznych pieczęci rodzin von Exau i von Grebelwitz Marek L. Wójcik s. 66-76
Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu Jan Tęgowski s. 77-86
Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim Sobiesław Szybkowski s. 87-119
Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej Janusz Szyszka s. 120-140
Bardiów - ośrodek kultury intelektualnej w późnym średniowieczu Stanisław A. Sroka s. 141-150
Odległe pogranicze. Stanowisko stanów Prus Królewskich, a zwłaszcza Gdańska, wobec problemu zagrożenia tureckiego w latach 1485-1488 Beata Możejko s. 151-170
Кар'єри публічних нотаріїв у Львові XV-XVI ст. Bogdana Petryszak s. 171-185, 4
Elity chłopskie w Polsce w XV-XVI wieku. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów w podlubelskiej wsi Konopnica) Małgorzata Kołacz-Chmiel s. 186-204
Z badań nad elitami małomiasteczkowymi w Polsce XV-XVI wieku. (Rajcy i ławnicy miasta Kamionki w ziemi lubelskiej) Maciej Kordas s. 205-226
Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie : (na przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku) Grzegorz Jawor s. 227-239