Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przedsiębiorczość - Edukacja
2015, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych Zbigniew Zioło s. 8-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury Krzysztof Wach s. 24-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego Monika Płaziak Tomasz Rachwał s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny Anna Prusak Jacek Strojny s. 50-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej Michał Kościółek Jacek Strojny s. 64-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej Iwona Kopacz-Wyrwał s. 82-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej Dawid Karaś Jacek Strojny s. 98-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe problemy społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w kontekście rozwoju przedsiębiorczości Celina Grażyna Gabińska s. 111-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie "smart specialisation" przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego Michał Kościółek Jacek Strojny s. 128-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim Monika Borowiec-Gabryś Sławomir Dorocki Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 140-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego Agnieszka Gil Marcin Semczuk s. 152-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 178-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu w latach 2007–2013 na przykładzie województwa wielkopolskiego Hanna Mizgajska s. 189-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Monika Płaziak Anna Irena Szymańska s. 203-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych : przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce Łukasz Wściubiak s. 218-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki sukcesu małego przedsiębiorstwa transportowego : analiza wybranego przypadku Jerzy Janczewski s. 232-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce Andrzej Tokarski s. 244-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego Janusz Kot Ewa Kraska s. 261-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole projektowym na przykładzie grupy choreograficznej Kaja Kudełko s. 274-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? : prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce Marta Zygier s. 284-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego Paweł Marek Woroniecki s. 290-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce Krzysztof Sala s. 301-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Granice państwowe jako atrakcja turystyczna i szansa rozwoju obszarów peryferyjnych Tomasz Padło s. 314-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych Witold Warcholik s. 327-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne rozwiązania w dostosowywaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju turystyki dla osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych miast europejskich Marcin Popiel s. 339-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa Anna Dubińska s. 351-361
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego Danuta Piróg s. 364-376
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji Rose Boutron Sławomir Dorocki Marek Ziarko s. 377-390
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze Mariola Tracz s. 391-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim Agnieszka Świętek s. 401-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Sławomir Kurek Wiktor Osuch Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek s. 415-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przedsiębiorczość – Edukacja” Tomasz Rachwał s. 430-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości Tomasz Rachwał s. 432
  Zacytuj
 • Udostępnij