Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Przedsiębiorczość - Edukacja
2009, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Zbigniew Zioło s. 10-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się Wiesława Gierańczyk s. 19-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Monika Borowiec s. 37-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Wioletta Kilar s. 48-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego Ewa Oleksiejczuk Anna Oleksiejczuk s. 57-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 69-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo informacyjne czy: społeczeństwo informacyjne – przedsiębiorczość i innowacyjność? Krystian Sowislok s. 83-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości Marcin Huczek s. 88-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera Paweł Żukowski s. 99-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego Bogusław Stankiewicz Jacek Strojny s. 117-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej Andrzej Raczyk s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie informacji w usługach motoryzacyjnych Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 147-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego Danuta Janczewska s. 155-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie to kaisha : specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczości Kaja Klimek s. 165-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdawczość finansowa i jej rola w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Grażyna Voss s. 172-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Maciej Tokarski s. 176-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji Sławomir Dorocki Bartosz Jenner s. 188-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający rozwój przedsiębiorczości w woj. podkarpackim Jan Cebulak s. 198-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola samorządu małopolskiego w rozwoju przedsiębiorczości terytorialnej Magdalena Kochmańska s. 208-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości Paweł Krzemiński s. 218-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni Grzegorz Masik Iwona Sagan Magdalena Szmytkowska s. 228-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego : na przykładzie mniejszości romskiej Agnieszka Dwojak Wiktor Osuch s. 244-253
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny Krzysztof Strzelecki s. 254-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zróżnicowanie przestrzenne sieci bankowej w woj. dolnośląskim Paweł Brezdeń Waldemar Spallek s. 266-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez władze gminne w woj. świętokrzyskim – wyniki badań ankietowych Dawid Kamiński s. 281-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej Iwona Kopacz s. 297-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemiany struktury rodzajowej mikroprzedsiębiorstw w pow. miechowskim w latach 2001–2006 Ewa Baran s. 310-319
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia Grzegorz Chrapek s. 320-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia Katarzyna Świerczewska-Pietras s. 333-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego przez edukowanie w zakresie przedsiębiorczości Barbara Sawczuk-Gołaszewska s. 344-348
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) Tomasz Rachwał s. 349-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-learning i blended learning w edukacji : charakterystyka projektu LAMS WZiEU Adam Stecyk s. 373-380
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologia informacyjna i przedsiębiorczość w szkoleniu kandydatów na kierowców Zbigniew Ożdżyński s. 381-390
  Zacytuj
 • Udostępnij