Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2006, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieloletnie plany inwestycyjne jako instrument zarządzania finansami gminy Magdalena Graczyk s. 11-20
Obszar obowiązywania aktów prawa miejscowego Marek Szewczyk s. 21-29
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy Marcin Jachimowicz s. 31-43
O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru : szkic prawno-historyczny Leszek Kania s. 45-64
Lokalne społeczeństwo obywatelskie a dezintegrujące determinanty prawne : rozważania teoretyczne Norbert Banaszak s. 65-82
Adopcja i rodzina zastępcza jako forma rodzinnej opieki dla dzieci opuszczonych i porzuconych Katarzyna Giertuga-Miłek s. 83-95
Pieczęcie prywatne szlachty księstwa głogowskiego w XVI-XVIII wieku Wojciech Strzyżewski s. 97-107
Polacy na rynku pracy w Niemczech Zbigniew Świątkowski s. 109-119
Szkolnictwo kupieckie w Wielkopolsce w latach 1918- 1939 Adam Nadolny s. 121-128
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-niemieckiego Barbara Słowińska s. 129-141
Kompetencje organów administracji publicznej szczebla gminnego w zakresie prawa ochrony środowiska : przegląd źródeł prawa Monika Feliniak s. 143-163
Uwarunkowania substytucji krajowych kapitałów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach finansowych na przykładzie spółek publicznych Mariusz Nowak s. 165-175
Wybrane aspekty wzajemnych relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w świetle dokumentów prawnomiędzynarodowych Maciej Baltazar Kostecki s. 177-192
Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) Hanna Krynicka s. 193-202
Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym Zbysław Dobrowolski s. 203-222
Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim Grzegorz Drozdowski s. 223-229
Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym Brygida Cupiał s. 231-244
Wybrane aspekty szkoleń w samorządzie terytorialnym Tadeusz Kowalski s. 245-261
Relacje między kościołem unickim a łacińskim na przełomie XIX i XX wieku w Galicji Wschodniej Anna Chabasińska s. 263-269
Niedostatki normatywnej regulacji statusu organizacji pożytku publicznego w świetle uwag praktyki sądowej Marcin Noskowski Łukasz Sozański s. 271-283
Etyczno – prawne aspekty wyboru członków Komisji Europejskiej : przyczynek do dyskusji Andrzej Łączak s. 285-292
Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918 – marzec 1919) Leszek Kania s. 293-310
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - prof. dr hab. inż. Marian Miłek senatorem Rzeczypospolitej Polskiej z Ziemi Lubuskiej s. 313-314
Konferencja prorektorów państwowych wyższych szkół zawodowych w Sulechowie 18-19 kwietnia 2006 r. Leszek Kania s. 315-316
Odznaczenia państwowe dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Norbert Banaszak s. 317
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy "Prawo o adwokaturze" s. 319-323