Tytuł Labor et Educatio
ISSN 2353-4745
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Labor et Educatio
2017, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne = Introduction Franciszek Szlosek s. 7-9
Innowacje kategorią współczesności = Innovations as the Category of Contemporaneity Waldemar Furmanek s. 11-44
O zmianie potrzebnej polskiej szkole = About the Change Needed in the Polish School Natalia Stępień-Lampa s. 45-56
Rozwój zawodowy nauczycieli w modelu «professional learning community» = Teachers' Professional Development in the «Professional Learning Community» Model Joanna Giebułtowska s. 57-72
Edukacja religijna w liceach zawodowych w kontekście innowacyjnych zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie międzywojennym w Polsce = The religious Education at the Vocational Secondary Schools in the Context of Changes in the Vocational Education in the Interwar Period in Poland Roman Ceglarek s. 73-88
"New Ukrainian School" : The Present and the View to the Future = "Nowa szkoła ukraińska" : teraźniejszość i spojrzenie na przyszłość Nellya Nychkalo s. 89-106
Dropping out of School : Risk and Protective Factors = Porzucenie szkoły : ryzyko i czynniki ochronne Elena Lavrentsova Petar Valkov s. 107-124
Studying Linguistics at the UK's Universities = Kształcenie zawodowe lingwistów na brytyjskich uczelniach Natalya Bidyuk s. 125-136
Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela = Neglected Areas in the Training Process to the Profession of Teacher Joanna M. Łukasik s. 155-165
Ways to Improve to Competitiveness of Graduates in the Labor Market : The Experience of Japanese University = Sposoby poprawy konkurencyjności absolwentów na rynku pracy : doświadczenia uniwersytetów japońskich Natalya Pazyura s. 167-176
Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej = Gerontological Social Work as an Innovation of the Social Workers' Education : Selected Recommendations for the Social Policy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 177-195
Innowacje w pedagogice osób z zaburzeniami neuropoznawczymi = Innovations in the Pedagogy of People with Neurocognitive Disorders Agnieszka A. Sikora-Balicka s. 197-212
Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją = The Erwin Böhm's Psychobiographically Model as an Innovative Approach to Seniors with Dementia Agnieszka Smrokowska-Reichmann s. 213-227
Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii "dwukierunkowej" = Innovative Counteracting Marginalization of Minority Groups on the Labor Market : Comments on the "Bidirectional" Strategy Krzysztof Chaczko Marta Iwińska s. 229-244
"Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela", red. Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak, Warszawa 2017 : [recenzja] Joanna Pękala Stefan T. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Dominika Walczak (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata", Partycja Stawiarska, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Malisz Patrycja Stawiarska (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Kształtowanie sprawności moralnych", red. Anna Jazurkiewicz, Iwona Jazurkiewicz, Szczecin 2017 : [recenzja] Danuta Siewiorek-Talikowska Anna Jazurkiewicz (aut. dzieła rec.) Iwona Jazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Konferencja Naukowa "Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela", 16 grudnia 2016 r., Warszawa Izabella Kust s. 259-263
Ogólnopolskie Seminaria Badawcze: 13 lutego 2016 r., Ustroń; 23-27 sierpnia 2016 r., Zuberec Joanna Michalak-Dawidziuk s. 265-268
VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie Katarzyna Ludwikowska s. 269-273
School Principal Leadership and Learning through Practitioner Research : Towards Innovations in Education = Przywództwo dyrektora szkoły i uczenie się poprzez badania praktyczne : ku innowacjom w edukacji Joanna Madalińska-Michalak s. 1371-154