Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Творчество Пушкина болдинской осени 1830 года как проблемно-художественный цикл : сентябрь : статья первая Рита Поддубная s. 3-34
Struktura świata przedstawionego w rosyjskiej prozie lirycznej lat osiemdziesiątych XIX wieku Eleonora Nowak s. 35-55
Проблема композиции фабулы в повести Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" и повести А. П. Чехова "Скучная история" : сравнительный анализ Малгожата Фронцковяк s. 57-68
Возвращаяcь к известной полемике : Б. Шоу в споре с Л. Толстым о Шекспире Марк Соколянский s. 69-84
Смех и homo ridens в романе "Тяжелые сны" Федора Сологуба Степан Ильев s. 85-93
Noc, sen i śmierć w poezji Mariny Cwietajewej Krystyna Orłow-Laskowska s. 95-107
Lefowska koncepcja literatury Teresa Załęska s. 109-121
Wielki Październik w twórczości Włodzimierza Ługowskiego Marian Ściepuro s. 123-137
Polityczno-panoramiczna powieść Ilji Erenburga "Upadek Paryża" Andrzej Jankowski s. 139-159
Словообразовательная характеристика имен существительных, заимствованных русским языком из английского Мариан Вуйтович s. 161-170
О валентности на коммуникативном уровне Диана Вечорек s. 171-176
Semantyczne i gramatyczne właściwości terminów technicznych Kazimierz Górski s. 177-186
Об изучении способов выражения суббъектно-предикативных отношений на продвинутом этапе обучения русскому языку на филологических факультетах Людмила Чернявская s. 187-198
Rozwój radzieckich koncepcji metodycznych nauczania języka rosyjskiego jako obcego Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 199-215