Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompozycja nowel Wsiewołoda Garszyna Teresa Agnieszka Kaczkowska s. 3-16
Czas fabuły i rzeczywistości przedstawionej w "Borsukach" Leonida Leonowa Czesław Andruszko s. 17-28
Biograficzne powieści Anatola Winogradowa : z obserwacji nad gatunkową specyfiką "Trzech barw czasu" i "Potępienia Paganiniego" Andrzej Jankowski s. 29-44
O "Ukośnym deszczu" Sergiusza Krutilina Jerzy Litwinow Eleonora Nowak-Litwinow s. 45-53
О соотношении синонимичных словообразовательных морфем : на материале глагольных суффиксов Игорь Улуханов s. 55-84
Так называемое "Повелительное наклонение" и его парадигма Ростислав Пазухин s. 85-95
Синхрония и диахрония в словообразовании Александр Моисеев s. 97-104
Реаффисация и выделимость морфем Марк Михайлов s. 105-109
Семантика слова в художественном контексте : слово "чистый" в повести М. Горького "Трое" Юлия Язикова s. 111-118
О некоторых особенностях адъективных антонимов Михал Вархола s. 119-128
О фонетических вариантах слов, заимствованных русским языком из английского Мариан Вуйтович s. 129-134
Из наблюдений над живой разговорной речью студентов Казимеж Величко s. 135-151
О сложных словах типа "месторождение", "местонахождение" Ежи Калишан s. 153-157
Miejsce gramatyki kontrastywnej w procesie nauczania języka obcego Tomasz Wójcik s. 159-169
Rola i miejsce środków technicznych w dydaktyce języków obcych Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 171-185