Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka literacka na łamach czasopisma "Moskwitianin" w okresie "młodej redakcji" Małgorzata Wilczyńska-Fiksińska s. 3-11
Czytelnik "pouczany" : czyli o powieściowej strategii Czernyszewskiego na przykładzie "Prologu" Małgorzata Frąckowiak s. 13-21
"Маленький человек" в русской литературе XIX века Александр Гуторов s. 23-46
Диалог и полилог в структуре романа "Вор" Леонида Леонова Чеслав Андрушко s. 47-58
Józef Czechowicz jako tłumacz Michała Lermontowa Grażyna Waliszewska s. 59-65
Apollinaire i czeska awangarda poetycka Barbara Mytko s. 67-75
Z problemów modernizmu bułgarskiego Bogdan Krupski s. 77-89
Akcentuacja zapożyczeń z języka francuskiego w macedońskim języku literackim Maria Magdalena Kaliniewicz s. 91-96
Явления словообразователной синонимии в области производства имен с помощью интернациональных и русских префиксов противоположности Ежи Калишан s. 97-104
Об изучении субстантивных словосочетаний в русском языке в советскую эпоху Миколай Мартысюк s. 105-114
Типы словообразовательных синонимов в сфере имен прилагательных Эдвард Секежицки s. 115-123
Kilka uwag o niektórych imionach osobowych z zabytków nowogrodzkich XI-XIV wieku Marian Wójtowicz s. 125-130
Psycholingwistyczne przesłanki zastosowania środków audiowizualnych w nauczaniu ustnych sprawności recepcyjnych i produkcyjnych Antoni Markunas s. 131-145
Główne kierunki rusycystycznych badań literaturoznawczych w ośrodku poznańskim Bohdan Galster s. 147-158
Problematyka i rozwój rusycystycznych i slawistycznych badań językoznawczych w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM w 35-leciu PRL Tadeusz Zdancewicz s. 159-171
Problematyka badań nad literaturami zachodnio- i południowosłowiańskimi w UAM w 35-leciu PRL Halina Pańczyk s. 173-186
Tradycje i osiągnięcia w zakresie dydaktyki języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM Halina Wiatr s. 187-195
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM (1976-1981) Jerzy Litwinow s. 197-212