Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapożyczenie i adaptacja a dzieje gatunku literackiego : na materiale rosyjskiej ballady romantycznej Lucjan Suchanek s. 3-15
Rozluźnienie gatunkowe : poezja liryczna Aleksandra Puszkina w latach 1827-1829 Barbara Stawarz s. 17-32
Rosyjskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży pierwszej połowy XIX wieku Jerzy Wróblewski s. 33-47
Время и сюжетосложение в романах Достоевского Pranas Grażys s. 49-64
Swojskość i cudzoziemszczyzna w rosyjskiej kulturze modernistycznej przełomu XIX i XX wieku Krzysztof Cieślik s. 65-73
Архитектоника русского симболистского романа : часть I (Федор Сологуб, Валерий Брюсов) Stiepan Iljov s. 75-89
Z problematyki eksperymentu literackiego w rosyjskiej radzieckiej prozie lat dwudziestych : powieść E. Zamiatina "My" jako utopia odwrócona Janina Sałajczykowa s. 91-105
Театр Михаила Булгакова : часть 2 Julia Babiczewa s. 107-142
Stefan Vrtel-Wierczyński jako slawista Halina Pańczyk s. 143-153
O Bohuslavie Hasištejnskim z Lobkovic : z dziejów humanizmu w Czechach Józef Magnuszewski s. 155-164
Jiráskowska koncepcja prozy historycznej Jan Dutkowski s. 165-175
Czeska awangarda literacka okresu międzywojennego : G. Apollinaire i A. Breton - inspiracje i fascynacje Barbara Mytko s. 177-188
Christo Botew i Karel Hynek Mácha Bogdan Krupski s. 189-196
Myśl historiozoficzna w międzywojennych opowiadaniach Ivo Andricia Bogusław Zieliński s. 197-206
Функциональный аспект категории рода существительного в названиях лиц : к типологии соотношения род - пол Lilia Bykova s. 207-219
Семантическая конденсация в сфере композиции Jerzy Kaliszan s. 221-225
Wielomotywacyjność przymiotników na -iczeskij i -iczny Edward Siekierzycki s. 227-233
Сопоставление сочетаемости имиени существительного и глагола Mikołaj Martysiuk s. 235-240