Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo o Jubilacie Tadeusz Pacholczyk s. 5-11
Wykaz publikacji Profesora Władysława Woźniewicza Tadeusz Pacholczyk s. 13-19
Лингвистические исследования художественного слова в восприятии широкого литературоведения : на материале моногрифий Леонтия Миронюка "Эволюция «не-слов» в русском языке" и Натальи Шевченко "Обреченность М. Цветаевой на неисчерпаемость" Халина Халациньска s. 21-32
Всем нужна буква "ё" : или заметки преподавателей русского языка как иностранного Ирена Данецка Барбара Хлебда s. 33-40
O wyrażaniu radości : na przykładzie rosyjskich konstrukcji z predykatem "рад" i ich polskich odpowiedników przekładowych София Чапига s. 41-51
Новые требования к обучению русскому образцовому произношению польских студентов-русистов, изучающих русский язык с нулевого уровня Дорота Дзевановска s. 53-63
O niektórych meandrach w rusycystyce zachodnioeuropejskiej Władysław Figarski s. 65-79
Nauczyciel w językowym obrazie świata studentów pedagogiki szkoły niepublicznej Krystyna Iwan s. 81-88
Predyspozycje indywidualne studentów wyróżniających się Krystyna Janaszek s. 89-99
Размышления о грамматике в обучении иностранным языкам Станислав Йелинек s. 101-106
Kształtowanie nawyków językowych w procesie glottodydaktycznym : aspekt ewolucyjno-antropocentryczny Sylwester Józefiak s. 107-118
Грамматическая субстантивная омография в русском языке Ежи Калишан s. 119-123
Станислав Пташицкий в России и в Польше Артур Кияс s. 125-137
Слышание как залог успешности межкультурного диалога Иоанна Коженевска-Берчиньска s. 139-144
Język rosyjski jako centrum idei narodowej : ujęcie Władymira Biblera Krzysztof Kropaczewski s. 145-158
"Концепт" и "художественный концепт" с позиций концептолога Ольга Макаровска s. 159-170
Из проблематики духовных ценностей русского православия : "Дневник писателя" эмигранта Б. К. Заицева Иоанна Мяновска s. 171-180
Идентификация и образ адресата в интернет-соболезнованиях Анджей Нарлох s. 181-191
Взаимосвязи и взаимообусловленности межкультурного образования и коммуникации на иностранном языке Тадеуш Пахольчик s. 193-201
Zintegrowane podejście w nauczaniu języka obcego Antoni Paliński s. 203-211
Русская тема в творческих размышлениях Януша Гловацкого Вавжинец Попель-Махницки s. 213-221
An assessment of natural language robustness and how it relates to natural language sustainability : a fuzzy ecological approach to the lives of natural languages Stanisław Puppel s. 223-229
Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego Teresa Siek-Piskozub Aleksandra Wach s. 231-243
О категоризации понятия "земля" в семантико-культурологическом аспекте : на материале русских и польских фразеологизмов с лексическим компонентом "земля" Анджей Ситарски s. 245-252
Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego Marian Wójtowicz s. 253-260