Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyckie parafrazy psalmów Aleksandra Sumarokowa w świetle jego doświadczeń egzystencjalnych Tadeusz Kołakowski s. 3-15
Motyw słońca w poezji Gabriela Dierżawina Helena Smorczewska s. 17-37
Szkice i obrazki Tadeusza Bułharyna Grażyna Jatczak s. 39-55
Poetyka sugestii : "Małe tragedie" Puszkina, "Buda jarmarczna" Błoka Halina Chałacińska-Wiertelak s. 57-63
Czasopismo "Nowyj Put'" na tle rosyjskiej kultury modernistycznej Krzysztof Cieślik s. 65-71
Становление литературной традиции : Чехов и его современники - Бунин, Горький Alexandr Gutorov s. 73-90
Konstrukcje temporalne i konstrukcja czasu artystycznego w wierszu Siergieja Jesienina "Nie żaleju, nie zowu, nie płaczu..." Jerzy Szokalski s. 91-98
Декомпозиция художественного времени в "Барсуках" Леонида Леонова Czesław Andruszko s. 99-107
Problemy ukształtowania narracji w powieści biograficznej Jurija Tynianowa "Puszkin" Anna Jędrzejkiewicz s. 109-120
Театр Михаила Булгакова : статья I Julia Babicheva s. 121-152
Gradacyjne wyrażenia porównawcze z negacją w języku staroruskim i starorosyjskim Adam Fałowski s. 153-164
Кристаллизация новых префиксальных типов в результате переосмысления словообразовательной формы существительных с производной префиксально-суффиксальной основой Jerzy Kaliszan s. 165-173
Семантическая адаптация английских заимствований в русском языке Marian Wójtowicz s. 175-184
O niektórych metodach doboru słownictwa Marek Szałek s. 185-196
Status rosyjskiego języka kolokwialnego na etapie uniwersyteckim : programy a cele nauczania Andrzej Szydlak s. 197-211
Художественное пространство в "Преступлении и наказании" Федора Достоевского Helena Samosionek-Godlewska s. 213-229
Wspomnienie pośmiertne : Edwarda Dobryniewska-Pacholczyk : 1942-1986 s. 231-233