Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść Iwana Turgieniewa „W przededniu” na tle sporów epoki Antoni Semczuk s. 3-21
Принципы характерологии в эстетике И. С. Тургенева Алексей Карпенко s. 23-38
Autor „Zapisek myśliwego” jako pejzażysta Halina Chałacińska-Wiertelak s. 39-48
Rola i miejsce Iwana Turgieniewa w literaturze Polski Ludowej Jerzy Litwinow s. 49-57
„Russkaja Mysl” w kręgu spraw polskich w latach osiemdziesiątych XIX wieku Andrzej Rejowski s. 59-77
Problemy twórczości Leonida Andrejewa Zbigniew Barański s. 79-91
Leonid Andrejew w Polsce międzywojennej Franciszek Sielicki s. 93-110
Struktura przestrzeni epickiej w powieści Iwana Bunina „Życie Arsieniewa” : modelowanie przestrzeni fizycznej : mimesis Halina Brzoza s. 111-129
Poezja Konstantego Balmonta w przekładach Juliana Tuwima Zygmunt Zbyrowski s. 131-139
Современное русское побочное ударение в свете словесного ударения Лешек Оссовски s. 141-146
Корневые алломорфы имён существительных женского рода в современном русском языке Диана Вечорек s. 147-158
Корневые глагольные алломорфы в современном русском языке : на материале глаголов движения Лариса Писарек s. 159-172
Родовая ассимиляция немецких заимствований в русском языке Миколай Мартысюк s. 173-181
Rola i zakres gramatyki w nauczaniu języka rosyjskiego Tomasz Wójcik s. 183-203