Tytuł Prace Naukowe. Pedagogika
ISSN 0860-0880
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 128
Prace Naukowe. Pedagogika
1999-2000-2001, Tom 8-9-10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu] : [dedykacja] s. 5
Tabula gratulatoria s. 7
Słowo o Jubilacie Stanisław Podobiński Bogdan Snoch s. 9-15
List gratulacyjny Rektora Uczelni Ryszard Szwed s. 16
[Wielce Szanowny Pan Profesor] Janusz Berdowski s. 17
[Уважаемый тов. С. Журав!] Б. В. Богданов s. 18
Jubileusz prof. dra hab. Józefa Żurawa Franciszek Marek s. 19
Jubileusz prof. dra hab. Józefa Żurawa Stanisław Pamuła s. 20-21
Humanizm, uniwersalizm i polskość w twórczości Józefa Żurawa Janusz Świniarski s. 23-28
Rodzina w prawie i w polityce Sylwia Badora Marek Lewandowski s. 31-41
Osoba w społeczności lokalnej jako integrator dziedzictwa i kreacji kulturowej Edward Biłos s. 43-52
Przejawy politycznego zbliżenia i współdziałania polsko-niemieckiego u schyłku XVIII wieku (1788-1789 Mirosław Cygański s. 53-71
Jakość komunikowania się a indywidualne możliwości na rynku pracy Lech Górniak Dorota Ortenburger s. 73-77
Idee, słowa, czyny : o Jędrzeja Śniadeckiego poglądach na temat kształtowania ludzkiego fizys Bożena Hutnik Stanisław Podobiński s. 79-84
Aum Shinkrikyo - Najwyższa Prawda Robert Janik s. 85-89
Ekumeniczne zbliżenie między Kościołem rzymskokatolickim i Starokatolickim Kościołem Mariawitów : szanse i możliwości dialogu Robert Janik s. 91-96
Wpływ ofensywy TET na politykę USA w Indochinach Raul Kosta s. 97-105
Piszę więc jestem : rzecz o modernizmie i neomodernizmie Adam Królikowski s. 107-109
Pierwiastki czeskie w działalności samokształceniowej młodzieży polskiej na Śląsku Cieszyńskim w latach (1842-1918) Bronisława Kulka s. 111-122
Jan XXIII : otwarcie na świat i jego kulturę Joanna Kulska s. 123-130
Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und ihre Reaktion auf die Gefahren der damaligen Autokratien und des sich herausbildenden Nationalismus Gizela Kurpanik-Malinowska s. 131-143
Tadeusz Czacki jako historyk Cecylia Langier s. 145-157
Praca jako dziedzina działań człowieka Olga Łodyga s. 159-163
Zawód jako kategoria badań socjologicznych Olga Łodyga s. 165-171
Karnawałowość jarmarczna Białorusi Oleg Łojko s. 173-177
Refleksje nad patriotyzmem polskim Ślązaków Franciszek Antoni Marek s. 179-184
La voix du coeur : pour une politique interculturelle en Afrique noire Béthuel Matsili s. 185-191
Zbawienny postmodernizm Sławomir Matusz s. 193-196
Dialogowo-interpretacyjne przesłanki krytyki epistemologii transcendentalnej Hubert Mikołajczyk s. 197-202
System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem Urszula Ordon s. 203-209
Specyfika filozofii wychowania Halina Pabiasz s. 211-224
Drugi Zjazd Gnieźnieński w polskiej prasie Stanisław Pamuła s. 225-240
Śmierć ks. prof. dra hab. Józefa Tischnera : rezonans w prasie polskiej Stanisław Pamuła s. 241-256
Uprawnienia prawotwórcze wojewody : zagadnienia prawnoustrojowe Andrzej Nowakowski Krystyna Pawłowska s. 257-264
Homilia jako współczesny model religijnej prozy oratorskiej Wojciech Pazera s. 265-270
Polska szkoła średnia w Galicji w pierwszych latach wojny 1914/15-1915 Bogdan Snoch s. 271-275
Filozofia sprawnego działania w pracy nauczyciela Stanisław Józef Sokołowski s. 277-283
Los weteranów Legii Włoskiej w 1807 roku Tadeusz Srogosz s. 285-290
Poglądy na wychowanie Kazimierza Twardowskiego : na podstawie prac niefilozoficznych Jadwiga Suchmiel s. 291-299
Kilka uwag w sprawie przekładów polskich tekstów historycznych na języki zachodnioeuropejskie Aleksander Świeżawski s. 301-303
In Europe's waiting-room Marek S. Szczepański s. 305-321
Apokryf listu Kościuszki do Stanisława Augusta Bartłomiej Szyndler s. 323-326
Sprzeniewierzenie funduszu na pomnik Napoleona Bartłomiej Szyndler s. 327-329
Personalizm włoski XX wieku : Armando Rigobello i Emmanuel Mounier Ireneusz Świtała s. 331-344
Naiwność filozofii i naiwność filozofa : dwie miary istotnego problemu niepopularności intelektu Andrzej Tarnopolski s. 345-351
Naiwność pedagogiczna jako konieczny składnik tolerancyjnych postaw nauczycieli Andrzej Tarnopolski s. 353-363
Dzieje rzemiosła cechowego Gorzowa Śląskiego w epoce feudalnej : przyczynek do dziejów miasta Damian Tomczyk s. 365-383
Osobotwórczy aspekt czasu wolnego młodzieży Hubert Wagner s. 385-389
Stanisław Leszczyński w świecie niedowiarków Małgorzata Skwarczyńska Andrzej J. Zakrzewski Małgorzata Skwarczyńska (tłum.) s. 391-419
Parafie archidiakonatu wieluńskiego w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego Jan Związek s. 421-433
Dysfunkcje i zjawiska patologiczne we współczesnych rodzinach Krzysztof Piotr Badora Sylwia Badora s. 437-449
Przeciwdziałanie narkomanii w częstochowskich szkołach średnich Krzysztof Piotr Badora s. 451-461
Zagadnienia akceptacji życia własnego w kontekście psychospołecznych warunków egzystencji ludzkiej we współczesnej Polsce Eugeniusz Borowiec s. 463-474
Вивчення професійних інтересів учнів ліцею медичного профілю Ярослав Цехмістер s. 475-481
Велетні педагогіки гуманізму : порівняльний аналіз педагогічних концепцій А. Макаренко, В. Сухумлинського і Я. Корчака Світлана Ленисюк s. 483-491
Techniczno-ekonomiczne aspekty procesu wyciskania W. W. Deviatov E. Deviatova Z. Potęga s. 493-497
O potrzebie badań nierówności edukacyjnych Beata Gofron s. 499-507
Przemiany systemów pomocy społecznej na świecie Urszula Gruca-Miąsik Marzena Rorat s. 509-520
Diagnostyczne walory rysunku : test: "Dom - Drzewo - Człowiek" Anna Kołodziej-Pikor s. 521-525
Problem poznania i ochrony zbiorowisk leśnych Rezerwatu "Góra Zielona" koło Częstochowy oraz wykorzystanie tego materiału w nauczaniu przedmiotu: Środowisko społeczno-przyrodnicze Anna Kołodziej-Pikor s. 527-531
Технології підготовки соціального педагога у країнах-членах ЕС у 90. роках ХХ ст. Ірина Ковчина s. 533-537
Diagnozowanie stabilności ocen na progach edukacyjnych Anna Kozłowska s. 539-547
Badania metaanalityczne Boris Kožuh s. 549-556
Rozumienie pojęcia "ojczyzna" jako podstawa kształtowania postawy patriotycznej dzieci przedszkolnych Maria Królica s. 557-564
Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie Longina Krzętowska s. 565-569
Agresja młodzieży w wieku dojrzewania Grażyna Łój s. 571-587
Konflikty dojrzewającej i dorastającej młodzieży w środowisku rodzinnym Arkadiusz Marzec s. 589-593
Prawa dziecka i tolerancja we współczesnej rodzinie Danuta K. Marzec s. 595-598
Refleksje na temat niektórych nowych wyzwań edukacyjnych Danuta Krystyna Marzec s. 599-605
Про психологічні витоки педагогічної комунікації Сергій Мусатов s. 607-613
Funkcje praktyki pedagogicznej w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli w teorii pedagogicznej Urszula Nowacka s. 615-625
Przygotowanie zawodowe nauczycieli w świetle współczesnych orientacji edukacyjnych Urszula Nowacka s. 627-640
Nauczyciel-wychowawca w świetle oczekiwań dzieci w wieku przedszkolnym Urszula Ordon s. 641-647
Проблеми особистісного професійного становлення вчителя Валерій Орлов s. 649-658
Subiektywizm a przekładalność perspektyw w komunikowaniu Dorota Ortenburger s. 659-662
Wykorzystanie walorów przyrody regionalnej Ciężkowic w realizacji programu przedmiotu: Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach I-III Helena Padoł-Brończyk s. 663-673
Индивидуальность учителя : сущность понятия, теоретическая модель Елена Пехота s. 675-684
Nauczyciel wychowania fizycznego i sportu w XXI wieku Wiesław Pięta Barbara Pięta s. 685-692
Теоретична модель формування готовності до читання іноземної літератури у майбутніх вчителів англійської мови Олена Полякова s. 693-699
Oświata i szkolnictwa polskie we Lwowie w latach 1939-1941 Kazimierz Rędziński s. 701-711
Художня культура у виховній діяльності вчителя Оксана Рудницька s. 713-716
Rodzina współczesna w dobie przemian i jej wpływ na niepowodzenia szkolne Aleksandra Siedlaczek s. 717-722
Wpływ zabawy na rozwój dzieci trzy- i czteroletnich Aleksandra Siedlaczek s. 723-728
Щодо проблеми підвищення кваліфікації вчителів у західноєвропейському контексті (20-30-ті рр. ХХ ст.) Лариса Сігаєва s. 729-739
Педагогічні технології і професійний розвиток особистості Світлана Сисоєва s. 741-754
Studium Nauczycielskie w Częstochowie (1957-1971) : prekursor WSP Bogdan Snoch s. 755-760
Partycypacja rodziców w edukacji szkolnej dziecka Krystyna Socha-Kołodziej s. 761-766
Problemy alkoholowe rodziny oraz dzieci : potrzeby i kierunki pomocy Krystyna Socha-Kołodziej s. 767-775
Rola nauczycieli techniki w rozwoju cywilizacji informacyjnej Zdzisław Stoliński s. 777-779
Miejsce i rola szkół rzemieślniczo-niedzielnych w strukturze oświaty polskiej XIX wieku : na przykładzie szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Częstochowie Mirosława Szczygieł s. 781-787
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie przemian Jolanta Szempruch s. 789-796
Zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w okresie przemian Władysław Szlufik s. 797-801
Tendencje współczesnej koncepcji kształcenia Zofia Szura s. 803-808
Henryk Jordan : prekursor wychowania fizycznego Hubert Wagner s. 809-813
Problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w kontekście integracji Europy Jolanta Wilsz s. 816-826
System szkolny a możliwość zdobycia wiedzy przez uczniów w zakresie wyboru zawodu Wanda Wiśniewska s. 827-831
Profil kształcenia absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem na uczelniach technicznych w Polsce Lidia Włodarska-Zoła s. 833-838
Aspiracje edukacyjne, zawodowe i społeczne młodzieży Beata Zajęcka s. 839-845
Poprawa samooceny nowym narzędziem terapii pedagogicznej : wykorzystanie "kwestionariusza zachowań asertywnych i wykazu wzorów afirmacji stosowanych w relaksacji" Paweł Zieliński s. 847-854
Wprowadzenie do przedmiotu: "Metody relaksacyjno-koncentrujące" Paweł Zieliński s. 855-862
Sprawiedliwość oceniania szkolnego Tomasz Zimny s. 863-866
Dziecko przewlekle chore jako podmiot oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych Wanda Zych s. 867-873
Temat "dziecięcy" w twórczości Juliana Przybosia Józef Duk s. 877-885
Portret jako gatunek literacki Agata Jałowiecka-Frania s. 887-896
Zestawienie prac o Juliuszu Słowackim w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu : efekty kwerend Barbara Kubicka-Czekaj s. 897-906
Ut pictura poesis Joanna Kuźnicka s. 907-930
Obraz lokalnej społeczności żydowskiej na łamach "Gońca Częstochowskiego" w latach 1918-1939 Wiesław Leszczyński s. 931-938
Problematyka dramatów Iwana Turgieniewa Cezary Marcinkiewicz s. 939-946
Związek dramatów Iwana Turgieniewa z tradycją europejską : gatunki, ich funkcje Cezary Marcinkiewicz s. 947-957
3 lata dziennika "Życie" Stanisław Pamuła s. 959-966
Motyw lęku w "Zwierzoczłekoupiorze" Tadeusza Konwickiego Beata Pokorna s. 967-971
Didaskalia a tekst poboczny : o definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym charakterze Anna Rosińska Lucyna Rożek s. 973-980
Cultural Borderland in sociological perspective : the case of Upper Silesia Marek S. Szczepański s. 981-995
O zasobie i funkcjach leksyki wojskowej i religijnej w utworach Jędrzeja Kitowicza Renata Bizior-Ociepa s. 999-1013
Przezwiska mieszkańców Wójcic w województwie opolskim Grażyna Bojanowska s. 1015-1028
Języki obce pasem ratunkowym Europy Maria Janukowicz s. 1029-1034
Komputerowe wspomaganie uczenia się - nauczania języka angielskiego Ewa Kiełb-Starczewska s. 1035-1047
Wybrane zmiany językowe mieszkańców Kalet i okolic w powiecie tarnogórskim Krzysztof Lisiecki s. 1049-1054
Struktura słowotwórcza współcześnie używanych nazwisk mieszkańców Strzelec Opolskich Dorota Maćkula s. 1055-1070
Zarys logiki starożytnej Rafał Praszczyk s. 1071-1074
Analiza warstwy leksykalnej w wybranych utworachWładysława Bełzy Edyta Skoczylas-Krotla s. 1075-1080
Слово о полку Игореве : поэтика цветового пространства Антонина Шелемова s. 1081-1093
Właściwości metaforyzacji czasowników "biec" (бежать) w języku polskim a rosyjskim Tatiana Szkapienko s. 1095-1097
Językowe i stylistyczne zawiłości w prozie Witolda Gombrowicza : na przykładzie "Trans-Atlantyku" i "Ferdydurke" Sylwia Szubert s. 1099-1108
Napisy nagrobne na Śląsku Jolanta Wróbel s. 1109-1119
Niezwykłość życia, dokonań i sławy Ryszarda Riedla z zespołu "Dżem" : wstęp do biogramu artysty Urszula Ordon Stanisław Podobiński s. 1123-1137
"Częstochowa na dawnej pocztówce", Zbigniew Biernacki, Opole 1999 : [recenzja] Tadeusz Marzec s. 1141-1142
"Epopeja Celtów", Adam Królikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Iwona Nowakowska-Kempna s. 1143-1145