Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy polskie jako sądy Unii Europejskiej : (na tle doświadczeń przedakcesyjnych) Maciej Górka Cezary Mik s. 7-53
Wpływ norm międzynarodowego prawa humanitarnego na zakres dopuszczalności derogacji zobowiązań w dziedzinie praw człowieka Marta Szuniewicz s. 55-81
Prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO) jako self-contained regime : (analiza dopuszczalności stosowania przeciwśrodków na podstawie ogólnego prawa międzynarodowego dla wzmocnienia egzekucji decyzji Organu Rozstrzygania Sporów) Piotr Szwedo s. 85-107
Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu Paweł Czubik s. 109-119
Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego Piotr Radziewicz s. 121-144
Problemy intertemporalne w obrocie nieruchomościami związane z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług Dariusz Kucharski s. 145-165
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Jan Barcz s. 169-184
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Stanisław Biernat s. 185-206
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Władysław Czapliński s. 207-222
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Anna Wyrozumska s. 223-261
49/5/A/2005 : wyrok z dnia 11 maja 2005 r. Sygn. akt K 18 s. 263-348
Kronika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2005 Dariusz Fuchs s. 351-357