Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2013, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oblicza współczesnej resocjalizacji Marek Konopczyński s. 9-11
Wielotorowość systemu resocjalizacji jako źródło jego kryzysu Wiesław Ambrozik s. 13-24
Porażka systemu izolacyjnego a kształtowanie racjonalnej polityki kryminalnej opartej na środkach probacyjnych w Polsce Andrzej Bałandynowicz s. 25-46
Kobiety wykorzystujące seksualnie dzieci : geneza i możliwości resocjalizacji Małgorzata H. Kowalczyk s. 47-71
Mobbing w praktyce penitencjarnej Miloslav Jůzl s. 73-81
Działania artystyczne w więzieniu : konteksty, funkcje i przykłady zastosowań Przemysław Piotrowski s. 83-101
Kształcenie resocjalizujące – specyfika i znaczenie procesu edukacji i nieletnich niedostosowanych społecznie Justyna Siemionow s. 103-111
Nowe instytucje prawne w angielskim systemie resocjalizacji nieletnich Maciej Muskała s. 113-129
Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice) Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska-Breś s. 131-152
Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u "młodych bezdomnych" w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera Małgorzata Michel s. 153-168
Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi Andrzej Świerczek s. 169-178
Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej Jana Chojecka s. 179-192
Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych : wyniki badań własnych Dorota Kanarek-Lizik s. 193-213
Więzienie a skazani młodociani Krzysztof Linowski s. 215-230
Więzień długoterminowy w izolacji penitencjarnej Karolina Grudzińska s. 231-242
Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych Hubert Kupiec s. 243-255
Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników : problem bezpieczeństwa personelu Piotr Chomczyński s. 257-273
Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów sądowych Łukasz Kwadrans s. 275-287
Współczesne wymiary wolontariatu w perspektywie działalności Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy Tomasz Sosnowski Emilia Wołyniec Natalia Zielińska s. 289-298
"Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna", część II, red. Wiesław Ambrozik i Anna Kieszkowska, Kraków 2012 : [recenzja] Karol Konaszewski Wiesław Ambrozik (aut. dzieła rec.) Anna Kieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-301
Koło młodych pracowników naukowych Maciej Muskała s. 303
Szkoła Kreatywnych Wychowawców PEDAGOGIUM - program rozwoju osobistego oraz doskonalenia kompetencji pedagogicznych wychowawców-praktyków Michał Sieradzan s. 304-305
Konferencja: V Dzień Twórczej Resocjalizacji - "Diagnoza - czyli co robić, żeby działać skutecznie?" Sonia Dzierzyńska-Breś s. 305-307
Tryptyk Edukacyjny Stanisław Lewandowski s. 307
Międzynarodowa konferencja naukowa w Brnie (Czechy) Beata Maria Nowak s. 308
Podlaskie Forum Resocjalizacji pt.: "Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu środków wychowawchych wobec nieletnich - stan i perspektywy" Anna Chańko s. 308-310