Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamiast wstępu Marek Konopczyński s. 13-15
Rola terapii w resocjalizacji penitencjarnej Henryk Machel s. 17-34
Zabójcy seryjni i seksualni oraz możliwości ich resocjalizacji Małgorzata H. Kowalczyk s. 35-53
Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości Krzysztof Nowakowski s. 55-62
Kara ograniczenia wolności i jej resocjalizacyjny wymiar przez pracę Monika Marczak s. 63-72
Kobiety w służbie więziennej Hanna Karaszewska Maciej Muskała s. 73-88
Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach więźniów Renata Szczepanik s. 89-105
Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji Andrzej Bałandynowicz s. 107-135
Strategia inkluzji społecznej osób marginalizowanych w lokalnym systemie resocjalizacji z perspektywy «welfare state» i «empowerment» Małgorzata Michel s. 137-151
Oblicza współczesnej opieki postpenitencjarnej Krzysztof Linowski s. 153-172
Stygmat przestępcy jako czynnik utrudniający readaptację społeczną byłych skazanych Ewelina Olszewska s. 173-186
Bezpieczeństwo pracy kuratora sądowego w ujęciu uniwersalnym i interdyscyplinarnym Ewelina Wojtera s. 187-212
Socjopatologia wychowania – upozorowanie i fikcyjność Jarosław Gara s. 213-226
Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich : możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej Justyna Siemionow s. 227-236
"Prawo do mamy i taty" w resocjalizacji : jak rozwijać duchowość "trudnych" wychowanków? Krzysztof A. Wojcieszek s. 237-252
Mediacja z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego Małgorzata Cwalina s. 253-262
Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska s. 263-276
Anglosaskie doświadczenia w dziedzinie programów resocjalizacyjnych (correctional treatment) a polski IPR (Indywidualny Program Resocjalizacji) Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 277-287
Pedagog w resocjalizacji wobec zmian w systemie edukacji Justyna Kusztal Joanna Sztuka s. 289-300
Trudności w pracy wychowawcy więziennego w PRL na łamach "Gazety Penitencjarnej" Renata Szczepanik s. 301-316
Charakterystyka zjawiska uzależnienia i nadużywania alkoholu przez kobiety Robert Opora s. 317-326
Bezdomność jako problem społeczny i indywidualny - możliwości profilaktyki Małgorzata Piechowicz s. 327-340
Stosunek osób osadzonych do adwokatów, prokuratorów i sędziów a efektywność i skuteczność procesu resocjalizacji Beata Pastwa-Wojciechowska s. 341-350
Poglądy kuratorów sądowych na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Anna Nowak s. 351-359
Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego : (pedagogiczna analiza czynników kreujących) Aneta Skuza s. 361-382
Rozwijanie kompetencji społecznych nieletnich a klimat wychowawczy placówki resocjalizacyjnej Hubert Kupiec s. 383-398
Zagubieni w tłumie - poczucie osamotnienia u współczesnej młodzieży Magdalena Jakuta s. 399-410
Edukacyjno-wychowawcze aspekty warsztatów fotograficznych w ocenie nieletnich uczestników Hubert Kupiec s. 411-426
Różnice w przeżywanym lęku pomiędzy ofiarami przemocy wychowywanymi w domach dziecka i w rodzinach Piotr Dzieduszyński s. 427-441
Udział cech osobowościowych i form religijności w radzeniu sobie ze stresem : badania empiryczne policjantów Kazimierz Franczak s. 443-458
"Streetworking - aspekty teoretyczne i praktyczne", red. Małgorzata Michel, Kraków 2011 : [recenzja] Bronisław Urban Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 459-460
Nadanie stopnia doktora habilitowanego s. 461-462
Wydarzenia : "Na huśtawce" s. 462