Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2014, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : współczesna myśl resocjalizacyjna a paradygmaty pedagogiczne XX wieku Marek Konopczyński s. 9-12
Twórcza resocjalizacja : zarys koncepcji rozwijania potencjałów Marek Konopczyński s. 13-28
Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym : podejście sieciowo-systemowe Beata Maria Nowak s. 29-44
Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej Henryk Machel s. 45-57
Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej Irena Mudrecka s. 59-70
Przestrzeń miasta a niedostosowanie Krzysztof Sawicki s. 71-83
Model dla wszystkich? : spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy Jana Chojecka s. 85-100
"Kariery małych dewiantów", czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji Małgorzata Michel s. 103-116
Płeć jako moderator samooceny młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie Hubert Kupiec s. 117-134
Zachowania problemowe i ich korelaty osobowościowe u gimnazjalistów Agnieszka Jaros s. 135-144
"Juvenile delinquency : The core", L.J. Siegel, B.C. Welsh, Belmont 2011 : [recenzja] Krzysztof Sawicki L.J. Siegel (aut. dzieła rec.) B.C. Welsh (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"W poszukiwaniu kultury ubóstwa", Monika Oliwa-Ciesielska, Poznań 2013 : [recenzja] Agnieszka Barczykowska Monika Oliwa-Ciesielska (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących”, Marek Konopczyński, Kraków 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-157
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce", Kraków, 6.06.2014 r. Karolina Kmiecik-Jusięga Justyna Kusztal s. 159-165