Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teleologia resocjalizacji : podstawy teoretyczno-prakseologiczne Sławomir Sobczak s. 11-24
Reintegracja społeczna skazanych : paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 25-52
Dzieje kultur penalnych : perspektywa integralnokulturowa Jarosław Utrat-Milecki s. 53-89
Resocjalizacja penitencjarna : trzy uwarunkowania procesu Henryk Machel s. 91-107
Konteksty pedagogiki penitencjarnej Paweł Szczepaniak s. 109-133
Teoria kognitywno-behawioralna i interakcjonizm symboliczny w teorii resocjalizacyjnej Maciej Bernasiewicz s. 135-143
Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata kreślony więziennymi tatuażami Sławomir Przybyliński s. 145-158
Rodzina w kryzysie złożonym : kontekst resocjalizacyjny Beata Maria Nowak s. 159-169
Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji Hubert Kupiec s. 171-184
Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji Justyna Kusztal s. 185-196
Neurobiologiczne i psychospołeczne uwarunkowania racjonalności zachowań przestępczych : przegląd badań Przemysław Piotrowski s. 197-232
GST – idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych Robert Agnew Jacek Bylica s. 233-255
Krótka interwencja profilaktyczna w grupie – konstruktywne wykorzystanie dysonansu poznawczego w profilaktyce dla grupy podwyższonego ryzyka na przykładzie programu "Korekta" Krzysztof A. Wojcieszek s. 257-274
Zaburzenia uwagi a niedostosowanie społeczne Robert Opora s. 275-286
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich niedostosowanych społecznie : w kierunku dobrych praktyk Justyna Siemionow s. 287-297
Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu penitencjarnego : (zarys projektu badawczego) Agnieszka Barczykowska Maciej Muskała s. 299-307
Śmierć - jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja... Lesław Pytka s. 309-323
Zmiana społeczna w perspektywie refleksji biograficznej Danuta Lalak s. 325-345
Tożsamość w sieci : perspektywa socjopedagogiczna Marek Konopczyński Filip Konopczyński s. 347-358
Chińska matka tygrysica Jacek Hołówka s. 359-370
"O etyce służb społecznych", red. Wanda Kaczyńska, Warszawa 2010 : [recenzja] Lesław Pytka Wanda Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Problemy współczesnej resocjalizacji", red. Lesław Pytka i Beata Maria Nowak, Warszawa 2010 : [recenzja] Aneta Skuza Beata Maria Nowak (aut. dzieła rec.) Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 372-375
Jubileusze D L s. 377-382
Nadanie stopnia doktora habilitowanego s. 383
Powołanie i prace Zespołu ds. analizy planów i programów nauczania s. 384-385
Obchody Dnia Praw Człowieka s. 385
Powołanie Rady Polityki Penitencjarnej s. 386
Przeobrażenia Pedagogium s. 386-387
Profesor George Nelson w Polsce s. 387
Projekt "Praca z dziećmi i rodziną - wymiana dobrych praktyk" Tamara Zacharuk s. 388-389
Pedagogika Resocjalizacyjna na Śląsku Andrzej Czerkawski s. 389-395