Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Resocjalizacja a polityka Marek Konopczyński s. 9-11
Totalny, stygmatyzujący i wykluczający charakter oddziaływań resocjalizacyjnych Wiesław Ambrozik s. 13-21
Filozofia probacji a edukacja do zawodu terapeuty probacyjnego szansą humanizowania systemu egzo- i makrospołecznego na poziomie lokalnej demokracji normatywnej Andrzej Bałandynowicz s. 23-47
Wykorzystanie koncepcji «resilience» w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji Irena Mudrecka s. 49-61
Kobieta odbywająca karę w warunkach izolacji więziennej – problem marginalny? Agnieszka Nadzieja-Maziarz s. 63-75
Motywowanie osadzonych do udziału w systemie indywidualnego programowania Justyna Siemionow s. 77-85
Struktura planów życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym Monika Pietrzkowska-Dziamska Marcin Szulc s. 87-111
Młodzieżowy ośrodek socjoterapii jako ogniwo systemu profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży Robert Lisewski s. 113-126
Proces socjalizacji «dzieci na ulicy» do gangów i zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeniach lokalnych : komunikat z badań Małgorzata Michel s. 127-149
Motywacja oraz zachowania pro- i antyspołeczne nieletnich niedostosowanych społecznie w porównaniu z rówieśnikami dostosowanymi społecznie Hubert Kupiec s. 151-165
Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień Mariusz Snopek s. 167-182
Krótka skala klimatu społecznego zespołu kuratorskiego – opis konstrukcji i własności psychometryczne Bartłomiej Skowroński s. 183-202
Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym Jacek Copik s. 203-217
Kształcenie pedagogów resocjalizacji : doniesienia z badań Justyna Kusztal Joanna Sztuka s. 219-232
Percepcja zachodzących zmian we własnym funkcjonowaniu u uczestników stacjonarnej terapii uzależnień od narkotyków Robert Opora s. 233-240
Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym Alina Ukalisz s. 241-253
"Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Wiesław Ambrozik Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Zdzisław Kosyrz Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych : pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych", Krzysztof A. Wojcieszek, Kraków 2013 : [recenzja] Beata Maria Nowak Krzysztof A. Wojcieszek (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich", Małgorzata Michel, Warszawa 2013 : [recenzja] Beata Maria Nowak Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 260-261
Nadanie stopnia doktora habilitowanego s. 263
Przełom w sprawie nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych?! Agnieszka Sikora s. 264-271