Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
1999, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 9-11
Kultury regionalne w społeczeństwach nowoczesnych : problemy i propozycje badawcze Irena Bukowska-Floreńska s. 15-22
Wyznaczniki lokalno-regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury nowoczesnych społeczeństw : próba systematyki pojęć i problemów Jerzy Damrosz s. 23-32
Regionalny i ponadregionalny wymiar współczesnych procesów społeczno-kulturowych w Europie : zarys perspektywy badawczej Mieczysław Trojan s. 33-45
Problem regionalizmu w świetle europejskiej literatury dotyczącej sztuki ludowej Barbara Bazielich s. 47-55
Regiony pogranicza - grupy czy zbiorowość? : refleksje nad problematyką i metodami badań Anna Szyfer s. 57-64
Więź regionalna a "mała ojczyzna" Dorota Simonides s. 65-75
Na styku kultur : kategorie poznawcze i dylematy moralne Izabella Bukraba-Rylska s. 77-89
Zderzenie i mieszanie się społeczności i kultur na pograniczu polsko-niemieckim - casus Szczecińskiego Urszula Kaczmarek s. 93-103
Lokalizm i regionalizm a migracje : uwagi o związkach z terytorium na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski Zbigniew Jasiewicz s. 105-113
Wielokulturowość na Śląsku Opolskim Anna Barska s. 115-125
Śląsk Opolski - pogranicze kulturowe a kwestie narodowe Maria Śmiełowska s. 127-146
Młodzież pogranicza kulturowego a jej identyfikacje narodowe Urszula Swadźba s. 147-159
Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej : przypadek Górnego Śląska Marek S. Szczepański s. 161-180
Badania śląskoznawcze : nieobecność kultury masowej Krystyna Kossakowska-Jarosz s. 181-191
Elementy znaczące tożsamości kulturowej regionu środkowo-wschodniej Polski Leon Dyczewski s. 195-207
Uwarunkowania dystansu między grupami etnicznymi w Euroregionie Bugu Robert Szwed s. 209-223
Fukncje lidera w społeczności lokalnej regionu środkowo-wschodniego Piotr Wąsala s. 225-243
Tożsamość etniczna śląskiej ludności rodzimej jako element świadomości potocznej i przedmiot naukowej refleksji Eugeniusz Kłosek s. 245-255
Religia jako wyznacznik tożsamości etnicznej ludności Polskiej na Zaolziu Małgorzata Michalska s. 257-266
Rola duchowieństwa w kształtowaniu kultury regionalnej Franciszek M. Rosiński s. 267-280
O potrzebie utożsamiania się z regionem : społeczne inicjatywy folklorystyczne Teresa Smolińska s. 283-297
Narodotwórczy i kulturotwórczy charakter regionalnych organizacji podhalańskich Ryszard Kantor s. 299-312
Regionalizm swoistą formą religii : paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska Anna Brzozowska-Krajka s. 313-325
Żyć u siebie : przejawy tożsamości społecznej wśród mieszkańców polskiego Spisza i Podhala Paweł Schmidt s. 327-337
Świadomość odrębności terytorialnej i kulturowej a kwestia identyfikacji regionalnej : (na przykładzie Białorusi) Iwona Kabzińska s. 339-352
Zróżnicowanie regionalne Żydów polskich Olga Goldberg-Mulkiewicz s. 353-362
Mniejszość etniczna w społeczeństwie nowoczesnym : informacja z badań tożsamości społeczno-kulturowej Żydów polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Andrzej Peć s. 363-373
Regionalizmy w perspektywie analizy : większość-mniejszość Kazimierz Wódz Jacek Wódz s. 375-385