Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje pytania kwestionariuszowego, ich zastosowanie w badaniach, konsekwencje i możliwości Jan Lutyński s. 9-51
Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych Ilona Przybyłowska s. 53-68
Powtórny wywiad weryfikacyjny jako metoda otrzymywania informacji o wartości odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe Andrzej Pilichowski Włodzimierz Rostocki s. 69-78
Analiza pytań globalnych w wywiadzie kwestionariuszowym Anna Kubiak s. 79-94
Metoda wielostopniowego zadawania pytań o opinię z wieloczłonową alternatywą Krzysztof Kistelski s. 95-111
Analiza testów psychologicznych zastosowanych do oceny respondentów w wywiadzie kwestionariuszowym Bohdan Dudek s. 113-121
Uwagi na temat metody ustalania częstości korzystania z wybranych dóbr i usług w badaniach socjologicznych Tadeusz Miller s. 123-130
Specjalne kategorie respondentów i ich postawy wobec wywiadów i ankiet w Polsce Zygmunt Gostkowski s. 131-141
Ankieterzy i badacze : z badań nad wpływem ankieterskim Krystyna Lutyńska s. 143-173
Kontrola pracy ankieterów i weryfikacja danych kwestionariuszowych jako elementy analizy procesu badawczego Andrzej Borucki s. 175-196
Metody kontroli pracy ankieterów w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego Paweł B. Sztabiński s. 197-225
Style przeprowadzania wywiadu i konsekwencje ich zastosowania Joanna Krak s. 227-253
Empiryczna analiza zależności między długością przekazów ankietera i respondenta w wywiadzie swobodnym z uwzględnieniem dodatkowych zmiennych Almir Gonçalves Barbara Tuchańska s. 257-271
Kształcenie metodologiczne socjologów : (potrzeby, rzeczywistość, krytyka, postulaty) Mieczysław Kowalski Ilona Przybyłowska s. 273-292
Z problematyki socjologicznych badań terenowych w Afryce Czarnej Ryszard Dobrowolski s. 293-299
Analiza metod weryfikacji i ocena narzędzi w badaniach kwestionariuszowych Jerzy Koniarek s. 301-305
Weryfikacja danych osobowych otrzymywanych w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego Paweł Daniłowicz Paweł B. Sztabiński s. 307-314
Badania nad adekwatnością pytań o recepcję treści kulturowych w wywiadzie kwestionariuszowym Małgorzata Stefanowska s. 315-319
Analiza weryfikacyjna w badaniach «Style życia i systemy wartości a zróżnicowanie społeczne mieszkańców miast» Marek Żelazo s. 321-327
Metodologiczna analiza porównywalności wyników badan nad konsumpcją kulturalna i czasem wolnym robotników Jerzy Koniarek s. 329-339
Nauczanie metod i technik badań społecznych Jan Lutyński s. 341
Nauczanie metod badań społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Antoni Sułek s. 341-345
Nauczanie metod i technik badań społecznych na kierunku socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Jan Lutyński s. 346-347
Rola ćwiczeń w nauczaniu metod i technik badan społecznych na kierunku socjologii w Uniwersytecie Łódzkiem Ilona Przybyłowska s. 347-348
Uwagi na temat programu nauczania metod i technik badan społecznych Janusz Sztumski s. 348-349
Realizacja zajęć z metod i technik badań społecznych na socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Marek Chmara Jerzy Walkowiak s. 349-352
Program zajęć z przedmiotu metody i techniki badań społecznych dla studentów socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Grzegorz Babiński s. 352-353
Nauczanie metod badań społecznych na kierunkach niesocjologicznych Wiesław Wiśniewski s. 353-355
Metody badan surveyowych i wyobraźnia terenowa badaczy Zygmunt Gostkowski s. 355-356
Braki w metodologicznym wykształceniu studentów socjologii Stefan Szostkiewicz s. 356-359
Problemy nauczania a trudności młodych badaczy Krystyna Lutyńska s. 359-360
Uwagi końcowe Jan Lutyński s. 360
Odpowiedź na dygresję w sprawie dyskusji wokół techniki wywiadów kwestionariuszowych Zbigniew Bokszański Andrzej Piotrowski s. 361-367
Komentarz do «Odpowiedzi» Zbigniewa Bokszańskiego i Andrzeja Piotrowskiego Jan Lutyński s. 367-369
Uwagi wprowadzające do recenzji Andrzej Paweł Wejland s. 371-373
"Wybrane zagadnienia adaptacji studentów do środowiska uczelni technicznej", Julian Bugiel, Lesław H. Haber, Wiesław Kosoń, Kraków 1974 : [recenzja] Paweł B. Sztabiński Julian Bugiel (aut. dzieła rec.) Lesław H. Haber (aut. dzieła rec.) Wiesław Kosoń (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Determinanty humanizacji stosunków społecznych w przedsiębiorstwie przemysłowym", Lesław Henryk Haber, Wrocław 1975 : [recenzja] Paweł Daniłowicz Lesław Henryk Haber (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty : z badań nad ludnością miejską", Krystyna Janicka, Wrocław 1976 : [recenzja] Anna Kubiak Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Rodzina marynarzy i rybaków morskich : studium socjologiczne", Ludwik Janiszewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Ludwik Janiszewski (aut. dzieła rec.) s. 379-382
"Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej", Lucjan Kocik, Wrocław 1976 : [recenzja] Krzysztof Kistelski Lucjan Kocik (aut. dzieła rec.) s. 382-384
"Ludzie starzy a praca zawodowa", Joanna Staręga, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Krak Joanna Staręga (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Społeczne problemy małych miast : analiza porównawcza", Jan Węgleński, Wrocław 1974 : [recenzja] Ilona Przybyłowska Jan Węgleński (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Analizy i próby technik badawczych w socjologii", t. 5, red. Zygmunt Gostkowski, Jan Lutyński, Wrocław 1975 : [recenzja] Katarzyna Staszyńska Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Response Effects in Surveys : A Review and Synthesis", Seymour Sudman, Norman M. Brandburn, Chicago 1974 : [recenzja] Włodzimierz Rostocki Norman M. Brandburn (aut. dzieła rec.) Seymour Sudman (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"Der sozialwissenschaftliche Forschungsprozess : Zur Methodologie, Methodik und Organisation der marxistisch-leninistischen Sozialforschung", red. W. Friedrich, W. Hennig, Berlin 1975 : [recenzja] Jan Lutyński W. Friedrich (aut. dzieła rec.) W. Hennig (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Conversations at Random : Survey Research as Interviewers See It", Jean M. Converse, Howard Schuman, New York - London - Sydney - Toronto 1974 : [recenzja] Joanna Krak Jean M. Converse (aut. dzieła rec.) Howard Schuman (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Interviewing in Market and Social Research", Joan Macfarlene Smith, London - Boston 1972 : [recenzja] Joanna Krak Joan Macfarlene Smith (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Social Research : Strategy and Tactics", Bernard S. Phillips, New York 1971 : [recenzja] Paweł Daniłowicz Bernard S. Phillips (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"The Sample Survey : Theory and Practice", Donald W. Warwick, New York 1975 : [recenzja] Paweł Daniłowicz Donald W. Warwick (aut. dzieła rec.) s. 404-406
"Interview", Eberhard Erbslöh, Stuttgart 1972 : [recenzja] Eberhard Erbslöh Andrzej Paweł Wejland s. 406-407
"Teoretische Ansätze zur Deutung des Interaktionsprozesses im Forschungsinterview unter besonderer Berücksichtigung de Interviewerverhaltens", Eberhard Erbslöh, Köln 1973 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Eberhard Erbslöh (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Studien zur Interview", Eberhard Erbslöh, Hartmut Esser, Willibald Reschka, Dino Schöne, Meisenheim am Glan 1973 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Eberhard Erbslöh (aut. dzieła rec.) Hartmut Esser (aut. dzieła rec.) Willibald Reschka (aut. dzieła rec.) Dino Schöne (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Soziale Regelmässigkeiten des Befragtenverhaltens", Hartmut Esser, Meissenheim am Glan 1975 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Hartmut Esser (aut. dzieła rec.) s. 411
"Socyołogiczeskoje issledowanije : mietodołogija, programma, mietody", Władimir A. Jadow, Moskwa 1972 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir A. Jadow (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Spiecyfika i problemy intierwju kak tiechniki issledowanija", z. 5, I.W. Blauberg, N.F. Naumowa, Moskwa 1970 : [recenzja] Anna Kubiak I.W. Blauberg (aut. dzieła rec.) N.F. Naumowa (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Problemy riepriezientatiwnosti socyołogiczeskoj informacyi : słuczajnaja i niesłuczajnaja wyborki z socyołogii", Władimir E. Szlapientoch, Moskwa 1976 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir E. Szlapientoch (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Niadożnost' informacyi w socyołogiczeskom issledowanii : problemy mietodołogii i mietodiki", Władimir I. Wołowicz, Kijew 1974 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir I. Wołowicz (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Mietody sbora informacyi w socyołogiczeskom issledowanii", Jurij P. Woronow, Moskwa 1974 : [recenzja] Anna Kubiak Jurij P. Woronow (aut. dzieła rec.) s. 417-418
Informacja o badaniach prowadzonych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniew Bokszański s. 419-422
Działalność i kierunki badawcze Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi, w latach 1970-1977 Krystyna Lutyńska s. 422-425
Wydawnictwa IFiS PAN z zakresu techniki metod badawczych w latach 1966-1977 Krystyna Lutyńska s. 425-427
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział w Łodzi Andrzej Gniazdowski Krystyna Lutyńska s. 427-429
Summaries s. 431-447