Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naturalny charakter małżeństwa a jego wymiar sakramentalny w świetle przemówienia papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1 lutego 2001 roku Wojciech Góralski s. 7-22
Walor prawny relacji interpersonalnych w małżeństwie Jan Krajczyński s. 23-44
Charakterystyka prawna niezdolności psychicznej do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich służących jedności i prokreacji kan. 1095, n. 3 KPK) Mirosław Czapla s. 45-65
"Problem waloru prawnego deceptio dolosa w odniesieniu do zgody małżeńskiej w okresie do KPK z 1917 roku Wojciech Góralski s. 67-85
Niedojrzałość emocjonalna a wykluczenie dobra małżonków Grzegorz Leszczyński s. 87-110
Funkcje formy kanonicznej w kanonistycznym systemie prawa małżeńskiego Ginter Dzierżon s. 111-118
Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych : próba systematyzacji Seweryn Świaczny s. 119-149
Stwierdzanie domniemanej śmierci współmałżonka Ryszard Sztychmiler s. 151-166
Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Piotr Majer s. 167-190
Wpływ narcyzmu oraz oziębłej osobowości na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Funghini z dnia 18.12.1996 r. Ginter Dzierżon s. 191-198
Wpływ nadpobudliwości seksualnej na niezdolność podmiotu do powzięcia zgody małżeńskiej (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Huber z dnia 26.07.1996 r. Ginter Dzierżon s. 199-205
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 27.12.2000 r. z tytułu symulacji (absentia consensus) s. 207-212
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 10.05.2001 r. z tytułu : 1) błędu co do przymiotu osoby, 2) podstępnego wprowadzenia w błąd, 3) niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (anoreksja) s. 213-225
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 23.02.2001 r. z tytułu błędu co do przymiotu bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego s. 227-231
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 22.03.2001 r. z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd s. 233-237
Wyrok Sądu Kościelnego we Włocławku (c. Gręźlikowski) (z pominięciem daty) z tytułu niezdolności psychicznej (osobowościowej) do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) s. 239-259
Wyrok ostateczny Sądu Metropolitalnego w Częstochowie (jako Trybunału III Instancji) z dnia 31.07.2001 r. z tytułu niezdolności psychicznej (osobowościowej) do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3. KPK) Janusz Gręźlikowski s. 261-273
Glossa do wyroku Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) z dnia 26.10.2001 r. w sprawie o rozwód (na skutek kasacji powoda) Wojciech Góralski s. 275-282
"Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1157 § 2) : studio storico-giuridico", Alfredo Rava, Roma 2001 : [recenzja] Henryk Stawniak Alfredo Rava (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Ehe als Lebensbund : die unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelish-lutherischer Theologie", Karl-Heinz Selge, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Karl-Heinz Selge (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca : studium socjologiczno-prawne", Wanda Stojanowska, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Góralski Wanda Stojanowska (aut. dzieła rec.) s. 291-296