Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adam Stankowski s. 5-6
Niepełnosprawność jako problem społeczny Halina Misiewicz s. 9-35
Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo Henryk Gąsior s. 36-50
Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia Urszula Wrótniak s. 51-60
Stymulacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath Małgorzata Kowalska-Kantyka s. 61-71
Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim Anna Donder Natalia Stankowska s. 72-81
Koncepcia prípravy odborníkov pre výchovu a vzdelávanie psychosociálne narušených na Slovensku Antónia Tisovičová s. 82-87
Psychosociálne narušený jednotlivec a poruchy správania Antónia Tisovičová s. 88-94
Teoria oraz praktyczne aplikacje przezwyciężania barier integracji osób dorosłych niepełnosprawnych Jerzy Stochmiałek s. 95-114
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną Stanisław Juszczyk s. 115-130
Autoterapia - przestrzeń rozwoju osoby ludzkiej Beata Ecler-Nocoń Alicja Żywczok s. 131-142
Osobitosti komunikácie u postihnutých Štefan Vašek s. 143-153
O opiece nad dzieckiem głuchoniemym w Galicji (na przykładzie Lwowa) Małgorzata Balukiewicz s. 154-163
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu resocjalizacyjnego jako organizacja ucząca się przez doświadczenie : (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej) Tadeusz Wolan s. 164-188
"Výchova Hrou", Jana Svetliková, Bratislava, 2000 : [recenzja] Adam Stankowski Jana Svetliková (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Základy špeciálnej pedagogiki", Stefan Vaśek, Bratislava, 2003 : [recenzja] Adam Stankowski Štefan Vašek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności", Ulrich Beck, Warszawa, 2002 : [recenzja] Małgorztata Dobrowolska Ulrich Beck (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"The New Educational Review" s. 200-201