Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-10
Wstęp Teresa Wilk s. 13-17
Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji : analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej Ewa Bielska s. 19-29
Rewitalizacja tożsamości regionalnej Barbara Grabowska s. 31-42
Polska mniejszość narodowa na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej : perspektywa wielokulturowa i edukacyjna Ewa Ogrodzka-Mazur s. 43-64
Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej) : trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej czy nieakceptowanej Agata Rzymełka-Frąckiewicz s. 65-76
Mały cud oświatowy : rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół : przykład województwa kujawsko-pomorskiego Anna Rutkowska s. 77-90
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze Anna Nowak s. 91-102
Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze : szansa dla resocjalizacji Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 103-116
„Shit happens" – język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia Halina Guzy-Steinke s. 117-130
Dobro – wartość realna czy pożądana? : refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę Beata Mazepa-Domagała Teresa Wilk s. 131-147
Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału Alina Dworak s. 151-163
Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych Aleksandra Pyrzyk-Kuta Małgorzata Łączyk s. 165-181
Przerwana historia ojcostwa : jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo? Joanna Knapik Hanna Przybyła-Basista s. 183-202
Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci Maria Chodkowska Zdzisław Kazanowski s. 203-218
Przekaz wizualny na temat edukacji w polskim dyskursie prasowym Justyna Dobrołowicz s. 219-231
Nauka a media : wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu Łukasz Jach s. 233-250
Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 251-267
Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków Grzegorz Zalewski s. 269-285
„Nieprzypadkowo użyłem tego słowa” : wokół książki Krzysztofa Maliszewskiego "Ciemne iskry" : esej recenzencki Łukasz Michalski Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 289-306
"Transgresje w edukacji", pod red. Wiktora Żłobickiego, T. 1., Kraków 2014 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 307-312
VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Pedagogika społeczna w Europie Środkowej" pt. "Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne" (Brno, 14–15 kwietnia 2015 r.) Alina Dworak s. 313-314
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wartość życia a wychowanie w 20. rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II >>Evangelium vitae<<” (Lublin, 25 marca 2015 r.) Patrycja Anna Leśniak s. 315-319