Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Elementarz gwary warmińskiej" jako pomoc dydaktyczna w kształceniu logopedów = "The Elementary Handbook of Warmia dialect" as a teaching aid in the training of speech therapists Maria Biolik s. 5-15
Problemy nauczania kategorii liczby polskich rzeczowników w środowisku ukraińskojęzycznym = Problems in teaching the cathegory of number of Polish nouns in the Ukrainian speaking environment Iryna Bundza s. 17-29
O poprawności przewodników metodycznych do nauczania języka polskiego (normatywnie) = About the correctness of methodical guides for teaching Polish (normative claims) Beata Jarosz s. 31-49
Zadania rozwijające kompetencję międzykulturową w podręcznikach do języka niemieckiego w gimnazjach = Tasks developing intercultural education in handbook for teaching German in junior high school Alina Dorota Jarząbek s. 51-69
Leksemy typu "cielę", "kurczę" w nauczaniu języka polskiego jako obcego = Lexemes of the type "cielę", "kurczę" inteaching Polish as a foreign language Iwona Kosek s. 71-77
Interakcja języka i kultury w dydaktyce języka polskiego jako obcego na Ukrainie = Interation between language and culture in teaching Polish as a foreign language in Ukraine Jerzy Kowalewski s. 79-99
Frazeologia biblijna «wieżą Babel»? : o znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z «nomen proprium» wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się języka polskiego = Biblical phraseology as the "Tower of Babel"? : the knowledge of normative biblical phraseology with «nomen proprium» among native speakers and Ukrainians learning Polish Ałła Krawczuk Krystyna Nikołajczuk s. 101-120
Interdyscyplinarność a terminologia w kształceniu logopedycznym oraz w w logopedii = The interdisciplinary nature and terminology in logopaedics and in logopaedic training Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 121-136
Czy nauczyciel wczesnej eduacji może być wzorem porozumiewania się w języku ojczystym? : rozważania o (nie)kompetencjach językowych studentów pedagogiki = Is a teacher of early education a role model to follow in communicating in the mother tongue? : on linguistic (in)competence of pedagogy students Milena Kaczmarczyk Małgorzata Sławińska s. 137-150
"Andere Länder, andere Werbestrategien : Phraseologismen und deren Modifikationen in den polnischen und deutschen Werbeanzeigen", Mariola Majnusz-Stadnik, Opole 2014 : [recenzja] Klaudia Wodniok Mariola Majnusz-Stadnik (aut. dzieła rec.) s. 151-153
Sprawozdanie z konferencji "Język edukacji. Język w edukacji" Monika Czerepowicka Izabela Pietras s. 154-157