Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Język Artystyczny
1996, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Ostaszewska Ewa Sławkowa s. 7-8
O stylizacji językowej Stanisław Dubisz s. 11-23
Elementy języka mówionego w śląskich utworach scenicznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku Mirosława Siuciak s. 24-39
Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych Maria Wojtak s. 40-49
Wiersz Mickiewicza "Te rozkwitłe świeżo drzewa..." wśród konwencji stylistycznych epoki Teresa Skubalanka s. 53-60
Rola przysłów i porzekadeł polskich, a także cytatów i aluzji w prozie narracyjnej Zofii Romanowiczowej Włodzimierz Wójcik s. 61-74
"Być (po)między" w niejednorodności świata : o pojęciu "granicy" w tekstach poetyckich Romualda Piętkowa s. 75-87
Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki Halina Wiśniewska s. 88-105
"Wiersze naukowe" : uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich Jan Grzenia s. 109-117
W chaosie różnych "światów" : gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej Ewa Jędrzejko s. 118-131
Degradacja opisu Bożena Witosz s. 132-141
Język i styl bajki ludowej : na przykładzie tekstu gwarowego "O dwóch siostrach" Janina Labocha s. 142-151
Właściwości językowe górnośląskich pieśni ludowych ze zbioru Juliusza Rogera Alina Kowalska s. 152-159
Szkic do poetyckiego obrazu ŻYCIA : o potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce Ewa Sławkowa s. 163-175
Językowy obraz wieku człowieka w ujęciu współczesnej poezji Danuta Ostaszewska s. 176-194
Kreatywizm języka i mit kreacji : na przykładzie literatury science fiction Kamilla Termińska s. 197-210
Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Šimicia Krystyna Pieniążek s. 211-221
Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności Eugeniusz Czaplejewicz s. 222-232
Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności Eugeniusz Czaplejewicz s. 222-233