Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan Zabłocki s. 7
Głos cesarza Hadriana w sprawie "s.c. Silanianum" Krzysztof Amielańczyk s. 9-25
Postępowanie w sprawach o "crimen maiestatis" w okresie republiki rzymskiej Marzena Hanna Dyjakowska s. 27-46
Położenie prawne "filiae familias" i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu : (zarys problematyki) Elżbieta Ejankowska s. 47-64
Rachunki i liczby starożytnych Greków i Rzymian Piotr Gawrysiak s. 65-81
Data uchwalenia "lex Pompeia de parricidiis" Maciej Jońca s. 83-94
Domniemanie ojcostwa - "ratio decidendi" ustawodawcy Aldona Jurewicz s. 95-119
Rzymska terminologia stosowana na określenie narzędzi używanych podczas chłosty Piotr Kołodko s. 121-144
Artur Duck, "De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum" - podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki? Łukasz Marzec s. 145-157
Zadania "municipium" w świetle "lex Irnitana" : przyczynek do studiów nad prawem municypalnym w starożytnym Rzymie Bronisław Sitek s. 159-171
Wpływ prawa rzymskiego na kształtowanie się współczesnych teorii siły wyższej Marek Sobczyk s. 173-193
Ustanowienie a ukonstytuowanie się posagu w rzymskim prawie klasycznym Agnieszka Stępkowska s. 195-218
Ekonomiczna analiza odpowiedzialności akwiliańskiej - paradoks czy nowa możliwość analizy antycznej regulacji prawnej Paulina Święcicka s. 219-256
"Comes Hispaniarum" w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego Jacek Wiewiorowski s. 257-278
Rzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle nowej jurysprudencji pojęciowej Tomasz Giaro Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 279-300
Ustawa julijska o przemocy prywatnej - 7 tytuł 48 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Elżbieta Loska s. 301-307
Sprawozdanie z konferencji "Kodeks Spółek Handlowych po 5 latach", Wrocław 25-26 września 2005 roku Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 309-311