Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
500 – lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego Jakub Kostiuczuk s. 7
Św. Antoni Supraski Antoni Mironowicz s. 11-24
Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 25-29
W poszukiwaniu męczeństwa : analiza prawosławnych tekstów liturgicznych Marek Ławreszuk s. 31-36
500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku Antoni Mironowicz s. 37-41
Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Jarosław Charkiewicz s. 43-51
Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu Warsonofiusz Doroszkiewicz s. 53-58
Святые Западной Руси времен преподобного Сергия Е. В. Федюкина s. 59-64
Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem Andrzej Borkowski s. 65-80
Życie i historia relikwii świętego Spirydona biskupa Tremithus Adam Magruk s. 81-85
Mistyka św. Serafina z Sarowa i św. Franciszka z Asyżu Mirosław Białous s. 87-91
Особенности воспитания религиозной терпимости у студенческой молодежи в советский период (1917-1992 гг.) Василий А. Сахаров Людмила Г. Сахарова s. 93-102
Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego Marcin Mironowicz s. 103-106
Patrystyczne ujęcie twórczości Bogna Kosmulska s. 107-111
Geneza josiflaństwa i funkcjonowanie opozycji w ruchu niewspominających Kamila Pawełczyk-Dura s. 113-119
Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Marek Ławreszuk s. 121-126
Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku Daniel Sawicki s. 127-138
Христианская эсхатология и социальная практика Церкви Павел Бочков Дионисий Мартышин s. 139-144
Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom Andrzej Kuźma s. 145-151
U źródeł myśli Trzeciego Teologa i Filozofa Prawosławia Michał Dżega s. 155-158
Czy neopatrystyka była rosyjskim renesansem patrystycznym? : recenzja książki Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego Łukasz Leonkiewicz s. 159-161