Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2016, Numer 2 (43)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Pauch s. 7
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 11-22
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami Grażyna Borys s. 23-31
Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 33-46
Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych Piotr Giruć s. 47-55
Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce Justyna Góral s. 57-69
Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia Andrzej Koza s. 71-81
Wybrane spin out Uniwersytetu Otago : (zarys problematyki) Kazimierz Krupa s. 83-90
Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP Marian Krupa s. 91-103
Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji Krystyna Leśniak-Moczuk s. 105-116
Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej Joanna Małecka s. 117-129
Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim : zakres i uwarunkowania Marek Matejun s. 131-146
Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP Małgorzata Rembiasz s. 147-157
Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP Monika Sadowska s. 159-166
Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 167-179
Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi : (przypadek rolniczej gminy Łowicz) Alicja Winnicka-Popczyk s. 181-191
Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego Jolanta Wiśniewska s. 193-204
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014 Agnieszka Kurdyś-Kujawska Danuta Zawadzka s. 205-218
Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw Grzegorz Zimon s. 219-229
Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci "aniołów biznesu" i funduszy kapitału zalążkowego : case study PFP Barbara Bartkowiak s. 233-248
Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 Anna Bera s. 249-258
Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP Aurelia Bielawska s. 259-270
Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania Piotr Figura s. 271-284
Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland Lilianna Jodkowska s. 285-298
Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 Dominika Kordela s. 299-311
Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej Wojciech Kozłowski s. 313-323
Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet Paulina Siemieniak Teresa Łuczka s. 325-336
Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych Adriana Politaj s. 337-349
Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych Robert Wolański s. 351-360