Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2010, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd sposobów powstania służebności - od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego Anna Fermus-Bobowiec Iwona Szpringer s. 11-46
Intercyza między dawnymi a nowymi czasy Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 47-55
Dzieje opieki na ziemiach polskich Joanna Machut-Kowalczyk s. 57-73
Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej Marcin Głuszak s. 75-86
Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem adwokackim na terenie b. zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego : wybrane zagadnienia Kinga Guziak s. 87-105
Wprowadzenie austriackiej procedury cywilnej z 1895 r. na tle polskiej prasy galicyjskiej Jakub Kotliński s. 107-117
Obsada personalna konsystorzy generalnych w diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej (1818-1918) Władysław Piotr Wlaźlak s. 119-128
Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim Grzegorz Smyk s. 129-153
Geneza i znaczenie klauzuli "rebus sic stantibus" w polskim prawie prywatnym Robert Jastrzębski s. 155-166
Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym Tomasz J. Kotliński s. 167-181
Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w II RP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski Anna Tarnowska s. 183-209
Konstrukcja podżegania i pomocnictwa w pracach nad polskim kodeksem karnym z 11 VII 1932 r. Karol Siemaszko s. 211-234
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności Michał Pyziak s. 235-264
Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003-2008 Wacław Uruszczak s. 265-284