Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2007, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Malec Jacek S. Matuszewski Wojciech Witkowski s. 11-13
Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386-1454 Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 15-32
Postępowanie z sprawie granic między dobrami królewskimi a dobrami szlacheckimi w świetle prawa stanowionego do 1523 roku Magdalena Podgórska s. 33-41
Sigillum adulterinum - pieczęć fałszywa czy niewłaściwa? Marcin Głuszak s. 43-49
Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu Izabela Lewandowska-Malec s. 51-62
Księga skarbowa z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie Anna Filipczak-Kocur s. 63-75
Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku Magdalena Ujma s. 77-95
Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku Mariusz Sawicki s. 97-103
Przepisy dotyczące chowu zwierząt w większych miastach Polski przedrozbiorowej Maurycy Zajęcki s. 105-125
Kochanki i nieprawe dzieci królów polskich w okresie elekcyjnym : (w świetle ówczesnych relacji) Tadeusz Szulc s. 127-145
Kilka uwag o poszukiwaniu źródeł notariatu publicznego w działalności staropolskich kancelarii sądowych Dorota Malec s. 147-157
Przepisy Landrechtu Pruskiego z 1794 r. dotyczące pogwałcenia moralności i zdrowia publicznego oraz nierządu Kinga Jackowska s. 159-182
Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I. Okres do połowy XIX wieku Tomasz Kubicki s. 183-193
Utrata mocy testamentu w świetle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego Justyna Bieda s. 195-203
Intercyza Matyldy Scheibler Dorota Wiśniewska s. 205-214
Orzecznictwo austriackiego Trybunału Państwa w ocenie polskiej nauki prawa (XIX/XX w.) Andrzej Dziadzio s. 215-228
Przewóz "dostojnych osób" w Królestwie Polskim do 1866 roku Aneta Stefanek-Dziadosz s. 229-248
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w Łodzi w latach 1915-1918 w świetle regulacji normatywnych niemieckich cywilnych władz okupacyjnych Adam Kulesza s. 249-264
Zapomniany Trybunał z 1921 r. Rozwiązywanie konfliktów kompetencyjnych na ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej na tle rozwiązań pruskich Michał Pyziak s. 265-283
Akcja Oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r. Marek Tkaczuk s. 285-301
Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne Karol Dąbrowski s. 303-321
Polityka administracyna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1918-1922 Waldemar Kozyra s. 323-359
Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) Marcin Kwiecień s. 361-377
Spis zawartości poprzednich tomów (1993-2006). s. 379-385