Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Echa Przeszłości
2014, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inhumana crudelitas" wodza Hannibala Miron Wolny s. 7-18
Testamenty mieszczan œwidnickich (od połowy XIV do końca pierwszej ćwierci XVII wieku) nośœnikiem treśœci sakralnych Bogdan Bobowski s. 19-26
Rzeczpospolita i państwa Europy Wschodniej wobec wojny trzydziestoletniej (do 1635r.)– : rekonesans Andrzej Korytko s. 27-39
Nell'’ambito della storiografia in Polonia nel XVII secolo : la Cronaca di Stefano Ranatowicz Kazimierz Łatak s. 41-52
Żywoty śœwiętych polskich w relacji Kroniki księdza Stefana Ranatowicza CRL (1617-–1694) Małgorzata Pęgier s. 53-65
Napoleon, Białowieża Forest and the Last Bison from Transylvania Piotr Daszkiewicz Tomasz Samojlik s. 67-73
Entstehung und Aufbau der Gemeinde zum Heiligen Adalbert in Soldau im 19. Jahrhundert Marek Jodkowski s. 75-92
Pomocnicy Michała Murawiewa : Arkadiusz i Dymitr Stołypinowie i ich działalność w Wilnie w latach 1865-–1874 Roman Jurkowski s. 93-108
Na służbie w Petersburgu :– stolica carów w oczach Artura Dolińskiego Maria Korybut-Marciniak s. 109-126
President F. D. Roosevelt’'s Policy towards Poland in the Light of the Memoirs of His Secretary of State Cordell Hull: September 1938 -– June 1941 Mateusz Bogdanowicz s. 127-144
Powstanie i działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA w œświetle materiałów wywiadu cywilnego Polski Ludowej Piotr Kardela s. 145-169
Взаимоотношения русской в белорусской антикоммуннистической емиграции на западе в первое послевоенно десятилетие Ежи Гжибовски s. 171-184
Socjotechniczne cele przemówień Bolesława Bieruta (1 I –- 22 VII 1952) Małgorzata Gałęziowska s. 185-206
"„Granica przyjaźŸni" : Olsztyn-–Kaliningrad 1956–-1989 Mariusz Korejwo s. 207-231
Pokłosie setnej rocznicy powstania styczniowego : wybrane zagadnienia Anita Młynarczyk-Tomczyk s. 233-244
Echa Czerwca 1976 roku na Warmii i Mazurach w œświetle materiałów KW PZPR w Olsztynie Witold Gieszczyński s. 245-300
Die Perspektive : der Mond : das Hirn Karlheinz Schuster s. 301-312
"Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego", red. Marek Golemski, Ośno Lubuskie 2012 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Marek Golemski (aut. dzieła rec.) s. 313-315
"Gmina Górzyca -– Prahistoria. - Historia -– Współczesnoœść", red. Marek Golemski, Górzyca 2013 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Marek Golemski (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Prowincja litewsko-białoruska zakonu braci mniejszych konwentualnych w latach 1687-–1845", Józef Makarczyk, Grodno 2012 : [recenzja] Kazimierz Łatak Józef Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieŸźnieńskiego w XVII wieku", Kielce 2013 : [recenzja] Kazimierz Łatak Anna Jabłońska (aut. dzieła rec.) s. 323-329
"Vita di Cristina di Markyate. Edizione critica e traduzione", Anna Aleksandra Głusiuk, Roma 2013 : [recenzja] Kazimierz Łatak Anna Aleksandra Głusiuk (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830", Maciej Trąbski, Oświęcim 2013 : [recenzja] Norbert Kasparek Maciej Trąbski (aut. dzieła rec.) s. 331-338
"Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012", Aleksander Szełomow, Olsztyn 2013 : [recenzja] Cezary Nałęcz Aleksander Szełomow (aut. dzieła rec.) s. 338-356
I Warszawskie Syssytie Miron Wolny s. 357-359
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM w roku akademickim 2013 Irena Makarczyk s. 359-364
Słowo o Profesorze Janie Sobczaku Marek Jabłonowski s. 365-369
"„Echa Przeszłośœci" : bibliografia zawartośœci za lata 2010-–2014 Witold Gieszczyński s. 371-379