Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Echa Przeszłości
2009, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-8
Uniwersyteckie środowisko historyczne Olsztyna: subiektywny szkic do portretu Norbert Kasparek s. 9-21
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zoja Jaroszaewicz-Pieresławcew s. 23-37
Konflikty w sztabie Hannibala? Miron Wolny s. 39-47
Prus Pipin Grzegorz Białuński s. 49-55
Urząd leśniczego w Państwie zakonu Krzyżackiego - funkcjonowanie i znaczenie dla gospodarki Adam Chęć Jan Gancewski s. 57-68
Król Jan Kazimierz a Warmia w latach 1648-1668 Irena Makarczyk s. 69-88
Walka z oddziałem gen. Cypriana Kreutza w lutym 1831 roku: epizod z dziejów powstania listopadowego w województwie sandomierskim Tomasz Strzeżek s. 89-111
Wpływ wewnętrznych przeobrażeń gospodarczych i społecznych na rozwój imperium brytyjskiego w XIX wieku Zygmunt Zalewski s. 113-130
Wpływ sztuki ludowej na kształtowanie się świadomości Warmiaków w II połowie XIX wieku Janusz Hochleitner s. 131-149
Początki i rozwój prasy w Kłajpedzie (od XIX do połowy XX wieku) Małgorzata Szostakowska s. 151-160
Monumenta Historiae Warmiensis - seria źródeł do dziejów Warmii opublikowanych w latach 1860-1937 i jej wydawcy Alojzy Szorc s. 161-190
Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi 1907-1909 Roman Jurkowski s. 191-217
Wiara i kościół w świetle modernistycznych poglądów Izydora Kajetana Wysłoucha Stanisław Gajewski s. 219-232
Historiograficzne kontrowersje i polityczne spory wokół morderstwa w Jekaterynburgu, część I Jan Sobczak s. 233-261
Sułtan Galijew i ideologiczne podłoże politycznego separatyzmu muzułmanów w Rosji w latach 1917-1920: przyczynek do polityki narodowościowej w Związku Sowieckim Selim Chazbijewicz s. 263-276
Pierwsze lata kariery stefana antoniego Mayera jako oficera polskiego wywiadu: przyczynek do biografii Tomasz Gajownik s. 277-286
Komitet Polityczny Rady Ministrów w latach 1921-1926: zarys problematyki Marek Jabłonowski s. 287-303
Stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim w latach 1945-1946 Paweł Letko s. 305-312
Średnie szkoły ogólnokształcące na Warmii i Mazurach (1945-1947) Tadeusz Filipkowski s. 313-327
Resort spraw wewnętrznych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (aspekty organizacyjno-prawne) Piotr Majer s. 329-351
List mazurskiego gospodarza Adama Guni do olsztyńskiego superintendenta Johannesa Hassensteina z okresu pierwszej wojny światowej jako przykład mazurskiej epistolografii Grzegorz Jasiński s. 353-365
Organizacja i działalność ruchu komunistycznego w Polsce w latach 1918-1925 w świetle raportu Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karol Sacewicz s. 367-393
Inspekcja muzeów litewskich przeprowadzona przez Carla Engela w latach 1941-1942 Mirosław Janusz Hoffmann s. 395-405
Zespół akt Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (1945-1950) w zasobie Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Danuta Kasparek s. 407-421
O eksmisji Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w 1962 roku Andrzej Kopiczko s. 423-464
Czy wspólne dziedzictwo na Warmii i Mazurach? : z zagadnień współczesnej świadomości historycznej Janusz Jasiński s. 465-486
Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych) : próba systematyzacji Izabela Lewandowska s. 487-498
Zastosowanie analizy procesów archiwotwórczych w opracowaniu pruskich archiwów rodowych Anna Żeglińska s. 499-512
"Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jolanta Małgorzata Marszalska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 513-516
"Studia z dziejów starożytnego Rzymu", Olsztyn 2007 : [recenzja] Daria Janiszewska s. 516-519
"Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła", Roman Majka, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Roman Majka (aut. dzieła rec.) s. 520-525
"Biała Cerkiew 23-25 IX 1651", Marcin Domagała, Zabrze 2007 : [recenzja] Marcin Domagała Andrzej Korytko s. 526-529
Nadanie tytułu doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Władysławowi Bartoszewskiemu: wyróżnienia i promocje Wydziału Humanistycznego Irena Makarczyk s. 531-533
Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich: sprawozdanie z konferencji naukowej, Mrągowo, 15-17 maja 2008 roku Kinga Dorbach s. 533-535
Konferencja naukowa "Zbytek i ubóstwo w starożytności i sredniowieczu", Kielce, 10-11 marca 2009 roku Jan Gancewski Miron Wolny s. 536-540
Konferencja naukowa "Współczesny stan stosunków polsko-rosyjskich", Warszawa 28 marca 2009 roku Hanna Piasek-Zaremba s. 540-546
Wystawa IPN "Olsztyński czerwiec'89" Renata Gieszczyńska s. 546-547
Profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz (1948-2009) Jan Sobczak s. 549-553
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Filipkowskim (1933-2009) Witold Gieszczyński Karol Sacewicz s. 553-555
Bilans dziesięciolecia "Ech Przeszłości": bibliografia zawartości za lata 2000-2009 Witold Gieszczyński s. 557-575