Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Echa Przeszłości
2007, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prus Tessim i jego krąg krewniaczy Grzegorz Białuński s. 7-21
Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterañskich Irena Makarczyk s. 23-56
PóŸźnośœredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich Kazimierz Łatak s. 57-65
Klasztor w Czerwińsku miejsce spotkania teologii z historią Marek Stawski s. 67-89
Pierwszy etap walki Dymitra I Samozwańca o koronę carską: bitwa pod Nowogrodem Siewierskim w 1604 r. Piotr Florek s. 91-109
Udział kawalerii Królestwa Polskiego w Wielkim Tygodniu Polaków (29 XI - 5 XII 1830 r.) Tomasz Strzeżek s. 111-131
Inicjatywy społeczne ziemiaństwa Królestwa Polskiego w II połowie XIX w. Stanisław Andrzej Wiech s. 133-148
Z badań nad polityczną biografią i koncepcją prawa Andrieja Wyszynskiego Adam Bosiacki s. 149-163
The Destiny of the 24th Territorial Riflemen Corps in June-July 1941 Eriks Jekabsons s. 165-170
Polska Partia Socjalistyczna w powiecie kętrzyńskim, cz. I Paweł Letko s. 171-191
Dożynki centralne Olsztyn '’78 przebieg uroczystoœści Mariusz Tomasz Korejwo s. 193-208
Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego z lat 1905-1928, cz. I Roman Jurkowski s. 209-220
"Blok" Henryka Glassa wobec zagrożenia sowiecko-komunistycznego na podstawie "„Planu C" (paŸździernik 1943 r.) Karol Sacewicz s. 221-234
Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 1980-1981 (w dokumentach Służby Bezpieczeństwa) Witold Gieszczyński s. 235-269
"Przewodnik metodycznie zbędny: na marginesie opracowania „>>Praca doktorska na kierunkach historycznych<< : przewodnik metodyczny", Toruń 2006 : [recenzja] Tomasz Kruz Andrzej Wałkówski s. 271-277
"Historiografia jako metoda kształtowania współczesnej białoruskiej œwiadomośœci narodowej", 2006 : [recenzja] Yлaбэiмip Cнanкoycкi s. 277-283
"Cannae: the Expirience of Battle in The Second Punic War", Gregory Daly, London 2002 : [recenzja] Miron Wolny Gregory` Daly (aut. dzieła rec.) s. 284-289
"Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej: opinie i stanowiska szlachty polskiej (1618-1635)", Radosław Lolo, Pułtusk 2004 : [recenzja] Andrzej Korytko Radosław Lolo (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Wojskowoœść polska w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629: kryzys mocarstwa", Radosław Sikora, Poznań 2005 : [recenzja] Piotr Florek Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 294-289
"Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2005 : [recenzja] Władysław Nowak Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym: mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Ziółek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Źródła narodowośœci: powstanie i rozwój polskiej śœwiadomoœści w II połowie XIX i na początku XX wieku", Nikodem Bończa Tomaszewski, Wrocław 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Nikodem Bończa Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 306-314
"Warmiak z Podhala: Władysław Gębik, pedagog, folklorysta, literat", Jan Chłosta, Olsztyn 2006 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 314-319
"Piśœmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym", Olsztyn 2006 : [recenzja] Kazimierz Bobowski s. 319-320
"Ad Fontes: studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin", Olsztyn 2006 : [recenzja] Kazimierz Bobowski s. 319-320
"Ziemia lubawska - przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka", Jan Falkowski, Toruń 2006 : [recenzja Krzysztof Łożyński Jan Falkowski (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Księdza Profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 325-330
Sprawozdanie z konferencji naukowej: „"Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów", Olsztyn-Pluski, 19-20 paŸździernika 2006 r. Jacek Kowalewski s. 330-332
Sprawozdania z międzynarodowych konferencji naukowych Jan Gancewski s. 333-340
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-7 wrzeœśnia 2007 r. Danuta Kasparek s. 340-345
IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowośœci, Olsztyn-Waplewo, 12-14 wrzeœśnia 2007 r. Halina Łach s. 346-350
Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce: sprawozdanie z konferencji, Łódź 19-20 wrześœnia 2007 r. Izabela Lewandowska s. 350-352
Informacja nt. stanu przygotowań do XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Jan Gancewski s. 353-356
Dokumenty zespołu akt "„Legiony Polskie" w Państwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego Aleksander Holiczenko s. 356-371
Wystawa fotograficzna "„Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym" Anna Maria Biała s. 372-373
Obrony doktorskie w dyscyplinie historia w roku akademickim 2006 Irena Makarczyk s. 374-375
Dr Magdalena Bonowska (19722007): wspomnienie zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 377-378
List Profesora Jana Sobczaka Jan Sobczak s. 379-380