Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Echa Przeszłości
2012, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat roślin w karolińskim dokumencie "Capitulare de villis" Małgorzata Chudzikowska-Woloszyn s. 7-23
Ród Wyszeliców Grzegorz Białuński s. 25-39
Der Hochmeister und seineresidenz - überlegungen zu Amt und struktur der ordensleitung Udo Arnold s. 41-55
Krzyżackie przywileje dla mieszkańców Świętego Mikołaja (Sanct Niclas) : kilka uwag o początkach Mikołajek Marek Radoch s. 57-71
Zespół dóbr, dobra złozone, młyny i karczmy oraz folwarki prywatne: elementy krajobrazu własnościowego po zakończeniu wojny trzynastoletniej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach Jan Gancewski s. 73-95
Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy Andrzej Korytko s. 97-105
Jerzy Kutnarski - Polak w służbie mołdawskiej i polskiej Dariusz Milewski s. 107-131
Polacy odwiedzający gabinet historii naturalnej Jeana Hermanna (1738-1800) w Strasburgu Piotr Daszkiewicz s. 133-142
Młodzieńcze zabawy w pruskiej Warszawie: rywalizacja złotej młodzieży z pałacu Pod Blachą z Towarzystwem Przyjaciół Ojczyzny Michał Prykaszczyk s. 143-161
"Przypadkowe krwawe zdarzenie" powstania listopadowego - bitwa pod Liwem 14-15 kwietnia 1831 roku Tomasz Strzeżek s. 163-196
Jeszcze o bitwie pod Sieburczynem Zygmunt Stefan Zalewski s. 197-208
Bliższe i dalsze podróże Artura Dolińskiego w świetle jego wspomnień Maria Korybut-Marciniak s. 209-224
Związki księdza Walentego Barczewskiego z "Gazetą Olsztyńską" Jan Chłosta s. 225-234
Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918-1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP Karol Sacewicz s. 235-260
"Ziemski Homunculus" : z historii radzieckich eksperymentów w Nowej Gwinei i Suchumi Iwona Anna NDiaye s. 261-283
Polacy w radzieckiej Generalicji Wojskowej w latach 1935-1941 Jakub Wojtkowiak s. 285-308
Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (1939-1940) Marcin Adamiak s. 309-325
The Core American Values of the "Declaration of Independence" (1776) as Reflected in Franklin Delano Roosevelt's "Fireside Chats" (1939-1944) Mateusz Bogdanowicz s. 327-339
Rok 1948 w Departamencie Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Łukasz Zamęcki s. 341-355
Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju w Olsztynie (1948-1952) : bilans dokonań Janusz Gołota s. 357-376
"O pożytkach i szkodach płynących z pisania i czytania >>opowieści biograficznych<< lub >> opowieści dokumentarnych<< : garść refleksji przy lekturze książki Gizeli Chmielewskiej >>Cierń kresowy<< : opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie", Łomianki 2010 : [recenzja] Roman Jurkowski s. 377-402
"Dwie przegrane floty rosyjskiej [w latach 1904-1905 i 1914-1918] : Piotr Olender >>Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 : działania na morzu<<; Marek Herma >>Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917<<" Kraków 2010 : [recenzja] Cezary Nałęcz Marek Herma (aut. dzieła rec.) Piotr Olender (aut. dzieła rec.) s. 402-423
Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915-1916) Cezary Żołędowski s. 423-429
"Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu", Bartłomiej Garczyk, Poznań 2011 : [recenzja] Andrzej Szmyt Bartłomiej Garczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-437
"Zmierch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat (z "Dziennika moskiewskiego" 1990-1992)", Jan Sobczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Artur Kijas Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Tryptyk dla Fryderyka", Lublin 2010 : [recenzja] Zenona Rondomańska s. 440-445
"Perkunovo koplje", Ljubljana 2011 : [recenzja] Seweryn Szczepański s. 445-449
"By czas nie zaćmił i niepamięć" : pamięci Profesora Tadeusza Filipkowskiego Irena Makarczyk s. 451-452
Bydgoskie spotkanie badaczy kultury pamięci: ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz 14-15 listopada 2011 roku Magdalena Kołodzińska Izabela Lewandowska s. 452-458
Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur Izabela Lewandowska s. 458-464
800-lecie Zjazdu Biskupów w Mstowie (1212-2012) Irena Makarczyk s. 464-470
Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956" Renata Gieszczyńska s. 470-473
Promocja książki Jana Sobczaka "Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat : dziennik moskiewski z lat 1990-1992" Witold Gieszczyński s. 473-475
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM (2010-2012) Irena Makarczyk s. 476-485
Ksiądz Profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 - 27 XII 2010) Irena Makarczyk s. 487-498
Spuścizna archiwalna i biblioteczna ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 498-502
Był wśród nas historyk ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc (6 X 1935 - 27 XII 2010) Krystyna Stasiewicz s. 503-506
Wspomnienie o księdzu prof. dr. hab. Alojzym Szorcu Marian Pawlak s. 506-508
In memoriam ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca Władysław Nowak s. 508-516
Profesor Tadeusz Kisielewski i jego praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie Norbert Kasparek s. 517-519
O Profesorze Tadeuszu Kisielewskim (1939-2012) i jego kilku książkach Piotr Kardela s. 520-524
O Georgu Stroblu raz jeszcze Jan Sobczak s. 525-526