Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Echa Przeszłości
2004, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz Profesora Bohdana Ryszewskiego Kazimierz Łatak s. 7-9
Fragment przekazu Fabiusza Piktora w dziele Polibiusza Miron Wolny s. 11-23
"Baba pruska" z Prątnicy – kamienny świadek triumfu chrześcijaństwa Seweryn Szczepański s. 25-31
Wielka Brytania a sprawa polska po III rozbiorze Rzeczypospolitej (do 1807 roku) Zdzisław Taźbierski s. 33-50
Między wojną a pokojem: wybrane zagadnienia z dziejów kawalerii rosyjskiej w latach 1815 – 1830 Tomasz Strzeżek s. 51-92
Przyczynek do dziejów dobroczynności w Wilnie w XIX wieku Maria Korybut-Marciniak s. 93-109
Plany rozszerzenia powstania styczniowego na ziemie ruskie Andrzej Szmyt s. 111-134
Stosunki wzajemne między polskimi i niemieckimi organizacjami kombatantów w okresie międzywojennym Paweł Letko s. 135-154
Układ Sikorski–Majski w ocenie centralnej prasy polityczno-informacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego (czerwiec – sierpień 1941 roku) Karol Sacewicz s. 155-173
Kara śmierci w orzecznictwie Specjalnych Sądów Karnych w Polsce (1944 – 1946) Zdzisław Biegański s. 175-200
Represje wobec duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej w okresie stalinowskim (1947 – 1954) Andrzej Kopiczko s. 201-212
Członkowie ukraińskiego podziemia na Warmii i Mazurach po 1947 roku (zarys zagadnienia) Igor Hałagida s. 213-234
Prasa lokalna i sublokalna Warmii i Mazur i jej rola w kształtowaniu postaw proobywatelskich po roku 1989 Zbigniew Anculewicz s. 235-245
Przegląd metod i technik kształcenia historycznego w gimnazjum w dobie reformy systemu edukacyjnego Maria Bieniek s. 247-278
Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej Izabela Lewandowska s. 279-299
Wyzwolenie czy zniewolenie? : Polska i Polacy w Polsce Ludowej Tadeusz Kisielewski s. 301-307
Stalinizm jako system represji Marek Kazimierz Kamiński s. 309-314
Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane? Janusz Jasiński s. 315-320
Akta starostw grodowych Księstwa Pruskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 321-337
Zdobycie Grudziądza w 1659 roku w relacji Jerzego Lubomirskiego Sławomir Augusiewicz s. 339-348
Koło Polskie wobec Wyborga: z dokumentów Koła Polskiego w I Dumie Państwowej w Rosji Roman Jurkowski s. 349-369
Ugrupowania polityczne w Królestwie Polskim w latach 1905 – 1908 w świetle raportu pomocnika warszawskiego generał-gubernatora do spraw policyjnych Krzysztof Lewalski s. 371-406
Działalność aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w świetle uchwał III plenum KC PZPR 11-13 XI 1949 r Witold Gieszczyński s. 407-432
"Dzieje Kartagińczyków: historia nie zawsze ortodoksyjna", Krzysztof Kęciek, Warszawa 2003 : [recenzja] Miron Wolny Krzysztof Kęciek (aut. dzieła rec.) s. 433-440
"Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej", Warszawa 2002 : [recenzja] Jan Gancewski s. 440-446
"Kłuszyn 1610", Robert Szcześniak, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Florek Rober Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 446-451
"Pamiętniki 1648 – 1697", Stanisław Zygmunt Druszkiewicz, Siedlce 2001 : [recenzja] Andrzej Korytko Stanisław Zygmunt Druszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 451-454
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 454-457
"Impierator Aleksandr III i impieratrica Marija Fiedorowna Pierepiska: 1884 – 1894 gody", Moskwa 2001 : [recenzja] Jan Sobczak s. 457-465
"Olsztyn 1353 – 2003", Olsztyn 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 465-474
"Roczniki "Dziejów Najnowszych" 2001 – 2003", Katarzyna Lustyk-Peciulis s. 475-484
">>Studenckie Teki Historyczne<<" Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego przy Instytucie Historii UG", 2004 : [recenzja] Janusz Hochleitner s. 484-487
Jubileusz Profesora Janusza Franciszka Jasińskiego Jan Sobczak s. 489-496
Polacy na Wołyniu: międzynarodowa konferencja naukowa, Żytomierz 18-19 października 2003 roku Andrzej Korytko s. 497-501
Wypędzeni, przypędzeni... Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945 – 1949 Renata Gieszczyńska s. 501-504
Sympozjum historyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcone pamięci Profesora Antoniego Czubińskiego Maurycy Gorczyński s. 504-506
Warmia i Mazury w latach stalinizmu, Olsztyn 15-16 stycznia 2004 roku Dorota Puza s. 506-511
Europa a Rosja: konflikty – współpraca – opinie Maria Korybut-Marciniak s. 512-516
Kolokwia habilitacyjne i obrony doktorskie w roku akademickim 2002/2003 oraz 2003 Anna Kołodziejczyk s. 516-518
Wykaz promotorów i tytułów prac magisterskich absolwentów historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1976 – 1999) i Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego (1999 – 2003) w Olsztynie – przechowywanych w Bibliotece Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (stan na 31 grudnia 2003 roku) Cezary Nałęcz Mariola Szewczak s. 518-562