Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1965, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle pogladów literatury antycznej Roman Kamienik s. 1-19
Kolegia rzymskie w latach 58-56 przed n.e. Tadeusz Łoposzko s. 21-43
Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej Jan Gurba s. 45-58
Przyczynek do historii jarmarków lubelskich Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 59-74
Kontakty alumnów kalwińskich prowincji małopolskiej z ośrodkami zagranicznymi do połowy XVIII wieku Stanisław Tworek s. 75-93
Georges Lefebvre jako historyk napoleoński Juliusz Willaume s. 95-113
Znaczenie akt notarialnych dla badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim Józef Mazurkiewicz s. 115-126
Sprawa "usamoistnienia" miast w Królestwie Polskim przed 1864 r. Władysław Ćwik s. 127-144
Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815-1875) Artur Korobowicz s. 145
Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815-1875) Artur Korobowicz s. 145
Koloniści niemieccy a środowisko, wzajemne wpływy i oddziaływanie Wiesław Śladkowski s. 161-179
Z zagadnień kształtowania się ruchu oświatowego i społeczno-gospodarczego na Lubelszczyźnie na początku reakcji stołypinowskiej Albin Koprukowniak s. 181-201
Z dziejów prasy Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" Henryk Cimek s. 203-222