Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2006, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolejne sezony badań wykopaliskowych (lata 2003-2004) przeprowadzonych na późnopaleolitycznym obozowisku pracownianym w Pawłowie, pow. sandomierski Jerzy Libera Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-13
Pochówek w jamie gospodarczej z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Gorzyczanach, pow. sandomierski, stanowisko 7 Marek Florek s. 15-21
Wstępne wyniki badań grobów kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski Jolanta Nogaj-Chachaj s. 23-29
Materiały antropologiczne ze zniszczonych pochówków ludności kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski Wanda Kozak-Zychman Agnieszka Trzaska s. 31-34
Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 8 w Klekaczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 35-40
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 6 w Złotej, pow. sandomierski, w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 41-56
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003-2004 Jolanta Bagińska Halina Taras s. 57-62
Sprawozdanie z badań na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Perespie, pow. tomaszowski, w sezonach 2003-2004 Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 63-69
Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Perespie, pow. tomaszowski Stanisław Gronkiewicz s. 71-75
Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Zubowicach, pow. zamojski Sylwester Sadowski s. 77-84
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, pow. opolski, w świetle badań archeologicznych (2002-2003) Paweł Lis s. 85-98
Sprawozdanie z prowadzonych przez Instytut Archeologii UMCS badań weryfikacyjno-sondażowych stanowisk archeologicznych na terenie planowanego zbiornika wodnego na rzece Wyżnicy w miejscowość Suchynia, pow. kraśnicki Marek Florek Sylwester Sadowski s. 99-120
Sprawozdanie z badań sondażowych na terenie "Zamczyska" w Terebińcu, pow. hrubieszowski, w 2002 roku Ewa Prusicka-Kołcon s. 121-125
Cmentarz nowożytny w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1 Andrzej Bronicki s. 127-137
Pochówki szkieletowe z cmentarzyska nowożytnego w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1, w świetle analizy antropologicznej Beata Borowska-Strugińska Grzegorz Mazur s. 139-142
Szczątki trumien z cmentarza nowożytnego w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1, w świetle analizy dendrologicznej Radosław Wąsik s. 143-144
Badania ratownicze na trasie gazociągu Ukraina - Hrubieszów Anna Zakościelna s. 145-151
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem-Kolonii, powiat hrubieszowki, w roku 2005 Marcin Piotrowski Tadeusz Wiśniewski s. 153-171
Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 30 w Husynnem, pow. hrubieszowski, w 2005 roku Marcin Szeliga s. 173-180
Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 29 w Husynnem, pow. hrubieszowski Tomasz Klisz s. 181-187
Grób zbiorowy z miejscowości Husynne, pow. hrubieszowski, stanowisko 29 - analiza antropologiczna Jarosław Wróbel s. 189-191
Trypolskie ośrodki przemysłu krzemiennego w dorzeczu Bohu i Dniepru Olena W. Cwek Iwan I. Mowczan s. 193-204
Kafle z badań archeologicznych podziemi Archikatedry Lubelskiej Justyna Król s. 205-217
Skałki - nowożytne wyroby krzemienne : próba typologii Marek Lalak s. 219-242
Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski Ewa Prusicka-Kołcon Anna Zakościelna s. 243-251
Materiał kostny ze zniszczonego grobu ludności kultury lubelsko-wołyńskiej na stanowisku 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski Wanda Kozak-Zychman s. 253-254
Zniszczony pochówek kultury lubelsko-wołyńskiej odkryty w miejscowości Sitaniec-Wolica, pow. zamojski, stanowisko 3. Analiza antropologiczna. Wanda Kozak-Zychman s. 255-256
Nowe materiały archeologiczne z okolic Ćmielowa, pow. ostrowiecki Barbara Bargieł s. 257-259
Materiały ze zniszczonego obiektu kultury amfor kulistych w miejscowości Kolonia Partyzantów, pow. tomaszowski Agnieszka Błędowska Maksymilian Gałan s. 261-267
Znalezisko kamiennego toporka z okolic Radzynia Podlaskiego Tomasz Pietrzela s. 269-270
Krzemienne płoszcze z Jadwinowa, pow. zwoleński Barbara Bargieł s. 271-274
Groby kultury łużyckiej z Siedliszcza, pow. chełmski Jan Dąbrowski s. 275-291
Analiza inwentarzy krzemiennych uzyskanych w trakcie badań wykopaliskowych stanowiska 2 kultury łużyckiej w Siedliszczu, pow. chełmski Jerzy Libera s. 293-306
Nowe znaleziska brązowych siekier z tuleją z Lubelszczyzny Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 307-316
Nieznane cmentarzysko z Lubelszczyzny w świetle archiwaliów Muzeum Archeologicznego w Krakowie Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 317-322
Nieznane zabytki kultury przeworskiej z Puław-Włostowic Sebastian Wardak s. 323-327
Dwa groty kultury przeworskiej z okresu rzymskiego przypadkowo odkryte w okolicach Iłży Sylwester Sadowski s. 329-332
Pochówek wojownika kultury przeworskiej z przedpola Karpat Taras Mylan s. 333-336
Naczynia odkryte w 1973 roku na wzgórzu Czwartek w Lublinie Katarzyna Pisarek-Małyszek s. 337-339
Półziemianka wczesnośredniowieczna z Kraśnika, ul. Klasztorna Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 341-346
Średniowieczne strzemię żelazne z Suchyni, pow. kraśnicki Zbigniew Wichrowski s. 347-349
Materiały z wielokulturowych stanowisk w Horodysku, pow. chełmski Barbara Bargieł s. 351-362
Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Werbkowic (pow. hrubieszowski) w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach Jerzy Libera Paweł Lis s. 363-385
Kamienne zabytki z pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Zachodniowołyńskiej Jerzy Libera s. 387-401
Pamięci Jana Fitzkego (Археологічна спабщуна Яна Фітцке / Arheologíčna spadŝina Âna Fitcke, red. G. V. Ohrimenko, Luc'k 2005) : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 403-405
Í. S. Vinokur, D. Â. Telegin, "Archeologiâ Ukraïni. Pidručnik dlâ studentic istoričnih special'nostej viŝih navčal;nih zakladiv", Navčal'na kniga - Bogdan. Ternopil' 2004 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 406-407
Pamięci prof. Eduarda A. Bałaguri ("Carpatica - Karpatika", vyp. 13: 2001; 15: 2002; 31: 2004. Užgorod) : [recenzja] Jan Gurba s. 408-409
Rybniki - "Krzemianka" : z badań nad krzemieniarstwem w Polsce północno-wshodniej", pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marka Zalewskiego. Warszawa 2005 : [recenzja] Jerzy Libera s. 410-413
Alberto Soldani, Dariusz Jankowski: "Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.", Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dariusz Jankowski (aut. dzieła rec.) Alberto Soldani (aut. dzieła rec.) s. 414-416
Archeologia Ziemi Sandomierskiej "Z Otchłani Wieków". Czasopismo popularnonaukowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Rocznik 60 (nr 1-4), 2005 : [recenzja] Marek Florek s. 417-418
Andrzej Lech Kutyłowski (1939-2005) Barbara Bargieł s. 419-422
Roman Mychajłowycz Czajka (1943-2005) Witalij Konopla Jurij M. Malejew s. 423
Igor Stanisławowicz Pioro (1948-2005) Jan Gurba Jurij M. Malejew s. 424-425
Pamięci prof. Igora K. Swiesznikowa Jan Gurba Jurij M. Malejew s. 426-428
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2004". Sandomierz, 11-12 maja 2005 Marek Florek s. 429-430