Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2008, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontynuacja badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, pow. opatowski, w latach 2006-2007 Marcin Szeliga s. 9-27
Wyniki badań wykopaliskowych w Podhorcach, pow. hrubieszowski, stan. 35 Andrzej Bronicki s. 29-40
Najciekawsze obiekty i zabytki z badań w 2006 r. na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow opolski, stan. 5 Marta Stasiak-Cyran s. 41-52
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie, pow. rycki, stan 14. : spawozdanie z badań prowadzonych w 2005 i 2007 r. Piotr Łuczkiewicz s. 53-66
Kompleks osadniczy w Ulowie, powiat tomaszowski - wstępne podsumowanie sześcioletnich badań wykopaliskowych Barbara Niezabitowska-Wiśniewska s. 67-93
Sprawozdanie z badań geologiczno-geomorfologicznych przeprowadzonych w rejonie stanowisk archeologicznych w Ulowie, pow. tomaszowski Grzegorz Gajek Marian Harasimiuk Renata Kołodyńska-Gawrysiak Justyna Warowna s. 95-102
Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Międzygórzu (stan. 44), pow. opatowski, w latach 2006-2007 Marek Florek s. 103-116
Rola roślin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, stanowisko 5 Katarzyna Cywa Marta Stasiak-Cyran Krystyna Wasylikowa Krystyna Wasylikowa (tłum.) s. 117-138
Uwagi i propozycje na temat badań archeologicznych nad wybranymi zagadnieniami z okresu wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie Tomasz Dzieńkowski s. 139-143
Średniowieczne bransolety szklane ze stanowiska Chełm-Bieławin Marta Fituła s. 145-162
Wytop i dystrubucja żelaza w XV-XVI w. w świetle najstarszej księgi sądowej miasta Kamionki w ziemi lubelskiej i źródeł archeologicznych Grzegorz Jawor Andrzej Rozwałka s. 163-172
Analiza przemian przestrzennych wzgórza zamkowego w Piaskach (stan. 12) na podstawie archeologicznych badań wykopaliskowych Katarzyna Drewniak Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 173-190
Kolekcja zabytków ze stanowiska kultury późnomagdaleńskiej w Wilczycach, pow. sandomierski Tadeusz Wiśniewski s. 191-198
Nowe znaleziska wyrobów kamiennych z województwa lubelskiego Barbara Bargieł s. 199-202
Bifacjalne zabytki krzemienne z miejscowości Sarnaki, pow. łosicki Dorota Tymczak s. 203-205
Skarb ozdób brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogroszyna, pow. przysuski, stan. 1 Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 207-225
Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej z Opoczki Małej, pow. kraśnicki Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 227-232
Zabytki krzemienne znalezione na stanowisku kultury łużyckiej w Opoczce Małej, pow. kraśnicki Jerzy Libera s. 233-236
Nowe znaleziska brązowe ze Starego Machnowa, pow. tomaszowski Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 237-248
Nowe znaleziska zawieszek w kształcie miniaturowego topora z okresu rzymskiego Marek Florek s. 249-252
Żelazna ostroga z młodszego okresu rzymskiego z okolic Biłgoraja Sylwester Sadowski s. 253-255
Trzy średniowieczne zabytki z Wereszczyna, pow. włodawski (Polesie Lubelskie) Marek Florek s. 257-263
Twierdza Dęblin - elementy umocnień rawelinu drugiego Jacek Tkaczyk s. 265-272
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", pod red. Jerzego Libery i Krzysztofa Tuni, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Jan Albert Bakker Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) Paweł Zagórski (tłum.) s. 273-276
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Andrzej Bronicki Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) s. 277-287
"Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej", Piotr Włodarczak, Kraków 2006 : [recenzja] Barbara Bargieł Piotr Włodarczak (aut. dzieła rec.) s. 288-296
"Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mikroregionie Luta, województwo lubelskie", Hanna Więckowska, Maria Chmielewska, Warszawa 2007 : [recenzja] Jerzy Libera Maria Chmielewska (aut. dzieła rec.) Hanna Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim : eksperymenty 2003-2006", red. Paweł Lis, Kazimierz Dolny 2007 : [recenzja] Konrad Drobek Paweł Lis (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Archeologia w monografii średniowiecznych dziejów Wąwolnicy : recenzja pracy Katarzyny Pisarek-Małyszek, "Wąwolnica w średniowieczu", Lublin 2007, 271 s., 90 ryc., 5 fot. Andrzej Rozwałka Katarzyna Pisarek-Małyszek (aut. dzieła rec.) s. 308-319
"Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. T. 1", pod red. Wojciecha Szafrańskiego, Poznań 2007 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Prawo kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - uwagi na temat aktualności wydawniczych Halina Taras Wojciech Taras s. 323-324
"Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego", Andrzej Bronicki, Bożena Dobosz, Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska, Chełm 2007 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Bronicki (aut. dzieła rec.) Bożena Dobosz (aut. dzieła rec.) Ewa Hordejuk (aut. dzieła rec.) Teresa Mazurek (aut. dzieła rec.) Urszula Ruszkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330
"Dzieje Świrza. Średniowiecze", Andrzej Żaki, Legnica 2007 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Andrzej Żaki (aut. dzieła rec.) s. 331
"Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995", praca zb. pod red. Mariana Głoska, Toruń 2004 ; "Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Głosek (aut. dzieła rec.) Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 332-336
"Колекцїі Наукових фoндів Інституту археологїі НАН України. Камалог", Наталія В. Блажевич [et al.] ; ред. Наталія А. Сон [et al.], Київ 2007 : [recenzja] Jan Gurba Natalìâ V. Blaževič (aut. dzieła rec.) Natalìâ A. Son (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Archeologia w działalności Kazimierza Janczykowskiego Zbigniew Lubaszewski s. 339-346
Śp. Prof. dr hab. Barbara Filarska (1922-2007) : [nekrolog] Halina Gajewska s. 347-348
Profesor Wiktor Zin (1925-2007) : wspomnienie o jego lubelskich związkach Jan Gurba s. 349-350
Wkład Ihora Gerety w badania nad epoką kamienia Podola Zachodniego (pięć lat po śmierci Uczonego) Jan Gurba s. 351-352
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) w dziesięciolecie śmierci Jan Gurba Wanda Kozak-Zychman s. 353-356
Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Jerzego Kmiecińskiego Krzysztof Walenta s. 357-359
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2006" (Czyżów Szlachecki 2007) Marek Florek s. 360-361
"The Next Generation - Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen" : niemiecko-polska konferencja naukowa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Barbara Niezabitowska-Wiśniewska Piotr Łuczkiewicz s. 362-363
"XIIIth International Congress of Celtic Studies / XIII. Internationaler Keltologenkongress", Bonn Piotr Łuczkiewicz s. 364-365
"III. Protohistorická konference >>keltské, germánské a časně slovanské osídlení<< (pozdní doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období). Sídliště, sídlištní objekty a nálezy a jejich význam pro chronologii protohistorického vývoje, Mikulov, 29.10-2.11.2007" : (międzynarodowa konferencja naukowa w Mikulovie) Marcin Juściński Piotr Łuczkiewicz s. 366-368
Konferencja o miastach Lubelszczyzny Andrzej Rozwałka s. 369-372
Konferencja "Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu >>Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu<<", Lublin 2007 Marcin Szeliga s. 373-375
Konferencja "The turbulent epoch - new materials from the Late Roman Period and the Migration Period" Barbara Niezabitowska-Wiśniewska s. 376-380
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS w roku 2007 Judyta Nowakowska Magdalena Pilch Robert Ryndziewicz s. 381-382
Wykaz prac magisterskich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w 2007 roku Dorota Tymczak s. 383-384