Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2000, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pawłów, stan. 4, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie - nowe późnoplejstoceńskie obozowisko z lessów sandomierskiech Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-15
Pierwszy sezon badań na wielokulturowym stanowisku 7 w miejscowości Garbatówka Kolonia, pow. Łęczna Marta Polańska s. 16-24
Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek s. 25-32
Materiał antropologiczny z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 3 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie Wanda Kozak-Zychman s. 33-34
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań w Dylągówce, stan. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie Barbara Bargieł Marek Florek s. 35-41
Nowe stanowisko kultury pucharów lejkowatych w Lesie Stockim, stan. 71, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 42-46
Dwunasty sezon badań stanowiska 35 w Karmanowicach, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 47-50
Badania ratownicze cmentarzyska kultur amfor kulistych w Nadrybiu-Dworze, stan 3, gm. Puchaczów, pow. Łęczna Anna Zakościelna s. 51-57
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury Łużyckiej w Gródku nad Bugiem stan. 1B, pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 58-62
Drugi sezon badań na cmentarzysku ciałopalnym w Krupach, pow. Lubartów, stan. 1 Waleria Misiewicz s. 63-71
Ósmy grób kultury pomorskiej z Gródka nad Bugiem stan. 31. Pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 72-74
Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski s. 75-79
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie (stan. 14), pow. Ryki, woj. lubelskie : drugi sezon badań Piotr Łuczkiewicz s. 80-84
Wyniki piątego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 85-95
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 96-104
Dwudziesty sezon wykopaliskowy na cmentarzysku grupy masłomęckiej w Masłomęczu, pow. Hrubieszów, stanowisko 15 Monika Gładysz Andrzej Kokowski s. 105-110
Sondażowe badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie podgrodowej w Garbowie I, pow. Lublin Andrzej Rozwałka s. 111-115
Piąty sezon badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie na stanowisku 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 116-125
Wyniki badań archeologicznych cmentarzyska szkieletowego przeprowadzonych w Chełmie na placu E. Łuczkowskiego 17 na stanowisku 143 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 126-129
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska XIV-XV wiecznego przy Pl. Łuczkowskiego 17 w Chełmie Beata Borowska s. 130-135
Rozwój przestrzenny Krasnegostawu w świetle źródeł pisanych oraz badań i nadzorów archeologicznych Elżbieta Sobczuk s. 136-145
Wyniki badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasnegostawu Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 146-149
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych nad reliktami XVI-wiecznej synagogi w Chełmie - stanowisko 160 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 150-154
Wyniki nadzorów archeologicznych przy remoncie kamienicy na ul. Złotej nr 3 w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 155-164
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na terenie miasta Chełma Urszula Ruszkowska s. 165-168
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie ulic Łopacińskiego i Radziszewskiego w Lublinie Mariusz Matyaszewski s. 169-172
Nowe dane do badań nad początkami Wąwolnicy i jego murowanej świątyni p.w. św. Wojciecha pozyskane podczas nadzorów archeologicnzych w 1999 r. Irena Kutyłowska s. 173-180
Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin Andrzej Bronicki s. 181-195
Kolekcja kamiennych toporów i krzemiennych siekier w zbiorach Muzeum Regionalnego w Łęcznej Jolanta M. Michalak-Ścibor s. 196-205
Ocena antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska Masłomęcz 15 (okres rzymski - II-IV w. n. e.) wyeksplorowanych w 1998 roku Jacek Szczurowski s. 206-208
Trzy ostrogi z Gródka, pow. Hrubieszów Wacław Panasiewicz s. 209-211
Średniowieczny topór z Goraja, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 212-214
Zbiór nowożytnej ceramiki naczyniowej z podwórza przy ul. Jezuickiej 5 w Lublinie Waldemar Urbaniak s. 215-229
Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa od końca XVI wieku do końca XVII wieku Ewa Prusicka-Kołcon s. 230-239
KMT - czyli amerykańska egiptomania dla lubelskich egiptofilów. "A Modern Journal of Ancient Egypt" (vol. 1, 1990 - vol. 11, 2000) ; [recenzja] Dariusz Słapek s. 240-242
"Postati Ukraїnśkoї Archeołohiї," "Materiały i Doslidżennja z Archeołohiї Prykarpattja i Vołyni", vyp. 7 : 1998 [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 243-247
"Vołyno-Podilśki Archeołohični Studiї. Pam'jati I. K. Svešnikova (1915-1995)," red. V. Konoplja, B. Čajkowśkyj, t. 1 Lviv 1998 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 248-249
"Wspólne korzenie - wspólna przyszłość" s. 250
Проблеми охотони та лослідження археологічних памьяток Волинської області Сергій Панишко s. 251-254
Стан та перспективи лослідження пам'яток кам'яного віку та епох міді, бронзи на Воліні та Волинсьокму Поліссі Григорій Охріменко s. 255-260
Стан та Перспективи дослідження пам'яток ІХ - першої половини ХVІ ст. в басейні Західного Бугу Михайло Кучінко s. 261-165
Охрона та наукові дослісження нам яток археології в Рівненській області (1986-1995) Богдан Прищепа s. 266-268
Археологія Волино-Подільского Порубіжжя Богдан Строцень s. 269-275
Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce Środkowowschodniej Marek Florek s. 276-285
Archeologiczne zdjęcie Polski, czyli o ciągłej potrzebie doskonalenia metod badawczych w archeologii Danuta Jaskanis s. 286-298
Lubelsko-wołyńskie pogranicze kulturowe w pradziejach jako klucz do prahistorii Europy Środkowej Jan Gurba Andrzej Kokowski Anna Zakościelna s. 299-204
50 lat pracy naukowej profesora dra hab. Jerzego Wielowiejskiego Andrzej Kokowski s. 305-307
"Die Bewaffnung der German und ihrer Nachbarn in den Letzen Jarhunderten vor Chrisiti Geburt" : międzynarodowa konferencja naukowa w Nałęczowie Piotr Łuczkiewicz s. 308-309
Lubelscy archeolodzy w Nieteszynie na Ukrainie Halina Taras s. 310