Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2001, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z drugiego sezonu badań wykopaliskowych późnoplejstoceńskiego obozowiska z kręgu kultur tylczakowych w Pawłowie, stan 4. pow. Sandomierz Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-13
Drugi sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 14-19
Materiały kostne z pochówków ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 3 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie Wanda Kozak-Zychman s. 20-21
Trzynasty sezon badań na osadzie i cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach, stan. 35, pow. puławski, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 22-24
Drugi sezon badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Lesie Stockim, stan. 71, pow. Puławy, woj. Lublin Jolanta Nogaj-Chachaj s. 25-27
Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 72 w Lesie Stockim, pow. Puławy, woj. Lublin Jolanta Nogaj-Chachaj s. 28-31
Wyniki drugiego sezonu badań na stanowisku 7 w Garbatówce Kolonii, pow. Łęczna Marta Polańska s. 32-37
Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stan. 31 w Werszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej : wyodrębnienie grupy sokalskiej kultury ceramiki sznurowej Jolanta Bagińska Jan Machnik s. 38-57
Analiza anatomo-antropologiczna szczątków kostnych z Werszczycy st. 31, gmina Jarczów Krzysztof Kaczanowski s. 58-59
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski w 2000 r. Jolanta Bagińska Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 60-67
Pochówek kultury mierzanowickiej na stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski Wanda Kozak-Zychman s. 68-69
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów w 2000 r. Józef Niedźwiedź s. 70-75
Wyniki trzeciego sezonu badań na cmentrzysku kultury łużyckiej we wsi Krupy, gm. Michów, pow. Lubartów Waleria Misiewicz s. 76-83
Grób kultury pomorskiej w miescowości Kolonia Kulik, gmina Siedliszcze, powiat Chełm, woj. lubelskie Marcin Juściński s. 84-87
Badania ratownicze na cmentarzysku z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, stan. 2, w 2000 roku Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 88-94
Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska młodszego okresu przedrzymskiego w miescowości Pikule, stan. 2, pow. Janów Lubelski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 95-97
Wyniki szóstego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 98-106
Dwudziesty pierwszy sezon badań na stanowisku nr 15 w Masłomęczu, pow. Hrubieszów s. 107-117
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu (stan. 15) - II-IV w.n.e. wyeksplorowanych w 1999 i 2000 roku Barbara Kwiatkowska Jacek Szczurowski s. 118-123
Sprawozdanie z badań archeologicznych na grodzisku w Chodliku (stan. 1), pow. Opole Lubelskie w roku 2000 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Paweł Lis s. 124-128
Nieznane materiały źródłowe do dziejów Wąwolnicy z badań w 2000 roku Irena Kutyłowska s. 129-141
Drugi sezon badań na tzw. gródku stożkowatym w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów Ewa Prusicka-Kołcon s. 142-145
Materiały antroplogiczne z XVI-XVIII-wiecznego cmentarzyska w Lublinie, stan. Ogród Saski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 146-148
Neolityczne i wczesnośredniowieczne stanowiska archeobotaniczne z Wyżyny Lubelsko-Wołyńskiej Maria Lityńska-Zając s. 149-161
Uwagi anatomo-antropologiczne o szkielecie kobiety kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej z Podlodowa Krzysztof Kaczanowski s. 162-163
Bakterie glebowe z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Zbigniew Jóźwik Monika Knazik s. 164-168
Materiały pradziejowe z okolic Horyszowa Ruskiego, gm. Miączyn, pow. Zamość Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 169-183
Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej z okolic Netiszyna na Wołyniu (grupa I) Sofia Berezanska Walerij Samoljuk Halina Taras s. 184-214
Dwie brązowe tarczki z Gródka nad Bugiem w powiecie hrubieszowskim Elżbieta Kłosińska s. 215-218
Czekan żelazny z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów Elżbieta Kłosińska s. 219-221
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Wieprzcu, pow. Zamość, woj. lubelskie Sylwia Dziedziak s. 222-243
Grodzisko w Skibicach na Wzniesieniu Grabowieckim (Polska SE) w świetle badań geologiczno-geomorfologicznych i analizy położenia geograficznego Henryk Maruszczak s. 244-254
Dwie wczesnośredniowieczne pobocznice wędzideł z Gródka nad Bugiem, pow. Hrubieszów Daniel Tereszczuk s. 255-257
Nowe zabyki broni obuchowej z okolic Roztocza Piotr Strzyż Olgierd Ławrynowicz s. 258-264
Rachil S. Levina, Lev M. Vseviov, "Sovestskaja archeołogičeskaja literatura, Bibliografičeskij ukazatel" [t. X] 1985-1987, Rossijskaja Akademija Nauk, Sankt-Petersburg 1999. : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 265-266
"Lvivśkyj Archeołohičnyj Visnyk":, red. V. Baran, t. 1, Lviv 1999 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 267-268
Witold Świętosławski, "Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII wieku", Łódź 1997 : [recenzja] Piotr Kotowicz Witold Świętosławski (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne", nr I, 1992 - nr VIII, 1999. Rocznik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Oddziału w Lublinie oraz Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów : [recenzja] Borys Paszkiewicz s. 272-273
60-lecie badań archeologicznych w Porolissum Halina Gajewska s. 274-277
150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie Halina Taras s. 278-279