Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2005, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późnoplejstoceńskie obozowisko zespołów technokompleksu z tylczakami w Pawłowie koło Zawichostu w świetle wstępnej analizy stratygraficznej (badania 2001-2002) s. 9-19
Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 20-32
Pochówki z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz (badania 2001-2003 r.) Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 33-41
Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz Marek Florek Anna Zakościelna s. 42-54
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z neolitu i początków epoki brązu odkrytych na cmentarzysku w Wilczycach, stan. 90, pow. Sandomierz Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska s. 55-60
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski, w 2002 r. Jolanta Bagińska Halina Taras s. 61-65
Badania na stanowisku 1 w Krupach, pow. Lubartów, w latach 2001 i 2003 Waleria Misiewicz s. 66-76
Badania kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Mołodutyniu, stan. 17, pow. Chełm (badania w 2000 i 2001 roku) Teresa Mazurek s. 77-86
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie, stan. 14, pow. Ryki : sprawozdanie z badań prowadzonych w 2001 i 2002 r. Piotr Łuczkiewicz s. 87-94
Wyniki badań ratowniczych na terenie osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, pow. Opole Lubelskie, w 2003 r. Marta Stasiak-Cyran s. 95-101
Wstępne wyniki badań archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. Lubartów, w latach 2001-2002 Marcin Juściński Elżbieta Kłosińska s. 102-110
Prace sondażowe i pierwszy sezon badań w Ulowie, stan. 3, pow. Tomaszów Lubelski Barbara Niezabitowska s. 111-122
Badania ratownicze stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na terenie Sandomierza w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 123-138
Wyniki badań ratowniczych na osadzie z okresu wczesnośredniowiecznego i staropolskiego w Leszczanach Kolonii, stan. 1, pow. Chełm w latach 2000-2001 Teresa Mazurek s. 139-146
Nowożytna smolarnia w Grobelkach, pow. Chełm s. 147-149
Importy kultur malickiej i lubelsko-wołyńskiej na osadach kultury trypolskiej etapu BI-BII Taras Tkaczuk s. 150-155
Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowiecznym ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym na terenie województwa lubelskiego Piotr N. Kotowicz s. 156-172
Wyniki dalszych badań antropologicznych szczątków kostnych z pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 1C w Gródku, pow. Hrubieszów Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 173-175
Szczątki kostne z pochówków ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 26 w Strzyżowie, pow. Hrubieszów Wanda Kozak-Zychman Zuzanna Maślanka s. 176-182
Siekiery krzemienne z Charlęża (pow. Łęczna) i okolic Olszewnicy (pow. Radzyń Podlaski) Andrzej Koma s. 183-184
Dwa unikatowe znaleziska metalowe z Gródka, pow. Hrubieszów Elżbieta Kłosińska s. 185-189
Zwierzęcy materiał kostny z Wierszczycy, stan. 31, pow. Tomaszów Lubelski Danuta Makowicz-Poliszot s. 190-193
Nowe znaleziska przedmiotów metalowych z okolic Topornicy, pow. Zamość Elżbieta Kłosińska s. 194-198
Materiały pradziejowe ze zbiorów prywatnych znalezione na terenie województwa lubelskiego Andrzej Maziarz s. 199-205
Znalezisko siekiery brązowej typu Tautušiai z okolic Kocka, pow. Lubartów Elżbieta Kłosińska s. 206-210
Zapomniane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Bezku, pow. Chełm Elżbieta Kłosińska s. 211-215
Znalezisko brązowego sierpa z okolic Biłgoraja Elżbieta Kłosińska s. 216-218
Nieznany brązowy sierp ze sztabą do rękojeści Elżbieta Kłosińska Waleria Misiewicz s. 219-221
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Masłomęczu, stan. 15 (II-IV w.n.e) wyeksplorowanych w 2000 i 2001 roku Jacek Szczurowski s. 231-234
Brązowy stylus z Topornicy, pow. Zamość Elżbieta Kłosińska s. 235-240
Wczesnośredniowieczne okucie pochwy noża z motywem zwierzęcym znalezione w Gródku, pow. Hrubieszów Marcin Piotrowski s. 241-247
Pochówek szkieletowy w kurhanie wczesnośredniowiecznym w Horodyszczu, pow. Biała Podlaska Piotr N. Kotowicz Wanda Kozak-Zychman Daniel Tereszczuk s. 248-250
Wczesnośredniowieczne naczynie pochodzące z badań Marii Sułowskiej na wzgórzu Czwartek w Lublinie Katarzyna Pisarek s. 251-252
Średniowieczne miasto Wąwolnica w świetle źródeł archeologicznych i pisanych Irena Kutyłowska s. 253-258
W sprawie lokalizacji grodziska w Krasnymstawie Przemysław Grządka s. 259-261
Teresa Węgrzynowicz, "Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie", Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Dąbrowski Teresa Węgrzynowicz (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Łarysa Kruszelnyćka, "Rubały lis... (Spohady Hałyczanky)", Lwiw 2001 : [recenzja] Jan Gurba Michał Łesiów s. 265-267
O. N. Mielnikowskaja, "Sud'ba moja - sczastliwica", "PoliMedia", Moskwa 2004 : [recenzja] Jan Gurba s. 268-269
Dyskurs archeologiczny - przekroczenie granic epistemologii czy tworzenie nowej epistemologii? Anna Zalewska s. 270-272
Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 273-275
Dorota Ilczuk, "Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dorota Ilczuk (aut. dzieła rec.) s. 276-278
Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, "Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Krystyna Pawłowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Grażyna Prawelska-Skrzypek, "Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Grażyna Prawelska-Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 283-285
Kazimierz Majewski - badacz kultury trypolskiej : (w 100-lecie urodzin uczonego oraz wyodrębnienia tej kultury przez Wikentego Chwojkę) Jan Gurba s. 286-288
Anna Kloss (16 XII 1941 - 12 I 2004) Waleria Misiewicz s. 289-290
Eduard A. Bałaguri (1931-2004) Jan Gurba Jurij Malejew s. 291-292
Prof. dr hab. Waldemar Chmielewski (1929-2004) Jan Gurba Jerzy Libera s. 293-295
Anatoliusz Czerepiński (1929-2004) Anna Zakościelna s. 296
Komunikat Komitetu Redakcyjnego. s. 298-300